Pregled številke / Issue Contents

1994 / Številka 2/3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Gvozdanović Jadranka
Ramovš in jezikoslovne vede dvajsetega stoletja

Ključne besede: lingvistika | jezikoslovje | 20.st. | slovenščina | slovenska narečja


Strani / Pages: 139–146   [ COBISS ID: 60186624 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IW5NT5NA ]

Junković Zvonimir
Dvije metode u rekonstrukciji jezičnih sustava

Ključne besede: lingvistika | filozofija jezika | stara cerkvena slovanščina


Strani / Pages: 147–157   [ COBISS ID: 60186880 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YTBRDNCR ]

Toporišič Jože
Fran Ramovš kot narečjeslovec

Ključne besede: slovenščina | dialektologija | slovenska narečja | jezikoslovje | slovenski jezikoslovci | biografije


Strani / Pages: 159–170   [ COBISS ID: 60187392 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NJKG4PYV ]

Pohl Heinz-Dieter
Fran Ramovš in koroška toponimija


Strani / Pages: 171–175

Raecke Jochen
Zum Wesen und zur Bedeutung morphologischer Klassifikationen

Ključne besede: lingvistika | biografije | slovenščina


Strani / Pages: 177–183   [ COBISS ID: 60306688 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-O2BECJVL ]

Kunzmann-Müller Barbara
Fran Ramovš' Morfologija slovenskega jezika - Anmerkungen einer Spezies

Ključne besede: slovenščina | slovnica | morfologija | biografije


Strani / Pages: 185–189   [ COBISS ID: 60307200 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HOMBKVKJ ]

Nartnik Vlado
Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem atlusu L. Tesnièrja


Strani / Pages: 191–194

Matešić Josip
Doprinos F. Ramovša opisu akcenatskog sistema slovenskog jezika

Ključne besede: slovenščina | fonetika


Strani / Pages: 195–198   [ COBISS ID: 60310784 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XR2X8GYN ]

Lenček L. Rado
Po stopinjah fonološke problematike slovenskega jezika v jezikoslovju Ramovševega časa

Ključne besede: slovenščina | fonetika


Strani / Pages: 199–213   [ COBISS ID: 60311040 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PXEAQOKV ]

Priestly Tom
lsačenko's Narečje vasi Sele na Rožu: An Assessment after Haifa Century


Strani / Pages: 215–228

Vidovič-Muha Ada
O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R. F. Mikuša (S predstavitvijo trikotnika Ramovš - Mikuš - Belič)


Strani / Pages: 229–248

Herrity Peter
Slovenski jezikoslovci in stara cerkvena slovanščina

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | lingvistika | slovenščina


Strani / Pages: 249–255   [ COBISS ID: 60313088 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-THJVDJ1H ]

Petráčková Věra
Glosa k vztahům slovinskych a českych jazykovědců po první světové válce (Na příkladu Frana Ramovše a Boh. Havránka)


Strani / Pages: 257–259

Benedik Francka
Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede

Ključne besede: Slovar slovenskega knjižnega jezika | slovenska narečja


Strani / Pages: 261–266   [ COBISS ID: 60314624 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PHC8OCXE ]

Godini Neva
Srednjekraška leksika v Štrekeljevih časih in danes


Strani / Pages: 267–273

Đukanović Maja
Slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnama

Ključne besede: slovenščina | učbeniki | Srbija | 1919/1941 | vzgoja | izobraževanje


Strani / Pages: 275–279   [ COBISS ID: 60315136 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CSEQX0PM ]

Stanonik Marija
Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije

Ključne besede: lingvistika | etnologija | slovenščina | sociolingvistika


Strani / Pages: 281–304   [ COBISS ID: 60315648 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-5ASKBGDN ]

Horvat Sonja
Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | dialektologija | Babno Polje | kostelščina


Sinopsis: Govor Babnega Polja je kostelski. Poleg splošnoslovenskih naglasnih premikov in sekundarnega premika pozna kostelščina še druge: 'cigan, kle'petat, 'gospo:t, 'kova:č. Kostelščina je po naglasu in vokalizmu slovenski, ne morda kajkavski govor.


Abstract: The village dialect of Babno POlje belongs to the Kostel dialect. In addition to the Common Slovene accent retractions, Kostel has further ones: 'cigan 'gypsy', kle'petat 'to chat', 'gospo:t 'mister', kova:č 'blacksmith'. The Kostel dialect, to judge by the accentuation and vowel system, is Slovene, not, as some might think, Kajkavian.


Strani / Pages: 305–312   [ COBISS ID: 60315904 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3YNQOBXI ]

Orožen Martina
Ramovševa oblikoslovno razvojna zasnova Morfologije slovenskega jezika

Ključne besede: slovenščina | biografije | oblikoslovje


Strani / Pages: 313–329   [ COBISS ID: 60316160 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XHBSFC7O ]

Dolinar Darko
Glavni teoretično-metodološki modeli v slovenski literarni vedi med vojnama

Ključne besede: literarna veda | literarna teorija | slovenska književnost | literarne študije | 1918/1941 | Slovenija


Strani / Pages: 333–342   [ COBISS ID: 60316416 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BHZK9NKM ]

Giesemann Gerhard
Grundprobleme slovenischer Literaturwissenschaft und Lileraturkritik am Beispiel des Ljubljanski zvon


Strani / Pages: 343–353

Pogačnik Jože
Slovenska literarna veda ob ustanovitvi Univerze

Ključne besede: slovenska literarna zgodovina | slovenistika | slovenska literarna veda | Univerza | Ljubljana | Kidrič, France | Prijatelj, Ivan


Sinopsis: Slovenska literarna veda je bila ob ustanovitvi univerze personalno in po raziskovalnih šolah zelo razvejana. Izbira kandidatov za dve razpisani univerzitetni mesti ni bila enostavna, vendar pa je mogoče ugotoviti, da sta bila predloga pripravljena izrazito strokovno. F. Kidrič in I. Prijatelj sta bila namreč znanstveni paradigmi, ki sta bila na ravni aktualnega časa in v središču razvoja raziskovalne discipline.


Strani / Pages: 355–363   [ COBISS ID: 1329974 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GGTN1UIP ]

Darasz Zdzisław
Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (Pogled od zunaj)

Ključne besede: literarna veda | literarna zgodovina | slovenska književnost | literarne študije | biografije


Strani / Pages: 365–369   [ COBISS ID: 60318720 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RIACAIRC ]

Brlenič-Vujić Branka
Ivan Prijatelj i Antun Barac (Tipološka paralela)

Ključne besede: literarna veda | biografije


Strani / Pages: 371–376   [ COBISS ID: 60318976 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MTNZRNAH ]

Šundalić Zlata
Ivan Prijatelj in Cankarjeva besedna umetnost

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | biografije


Strani / Pages: 377–383   [ COBISS ID: 60319232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FNBQ7DT7 ]

Tokarz Božena
Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloških usmeritev (Na primeru Borisa Paternuja)

Ključne besede: literarna veda | literarna teorija | literarne študije | slovenska književnost


Strani / Pages: 386–391   [ COBISS ID: 60385280 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GBF1UBSW ]

Tokarz Emil
Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskih stikov

Ključne besede: slovenščina | lingvistika | slovenska književnost | literarne študije | Poljska


Strani / Pages: 393–398   [ COBISS ID: 60386048 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FWRE49IC ]

Stanovnik Majda
Prevod kot sestavina slovenske književnosti v Kidričevi Zgodovini slovenskega slovstva

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | prevodi | Kidrič, France: Zgodovina slovenskega slovstva


Strani / Pages: 399–405   [ COBISS ID: 60386560 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WTE2SIJQ ]

Janko Anton
Germanist Jakob Kelemina

Ključne besede: nemščina | germanistika | biografije | nemška književnost


Sinopsis: Jakob Kelemina (1882-1957) war der erste Dozent und später Ordinarius für germanistische Philologie an der 1918 gegründeten Universität Ljubljana. Germanistik und klassische Philologie studierte er in Graz und Wien und promovierte mit der Doktorarbeit Zur Quelle von Eilharts Tristan. Dieses Werk, das als Untersuchungen zur Tristansage in der Sammlung Teutonia (Heft 16) 1910 in Leipzig erschien, erweiterte er später zu einem umfangreicheren Werk Geschichte der Tristansage nach den Dichtungen des Mittelalters (Wien, 1923), das Anerkennung, aber auch Widerspruch fand. Es ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der Tristanforschung geblieben. Später befasste er sich mit literaturtheoretischen Fragen und als erster in slowenischer Sprache verfasste er die 1927 erschienene Literarna veda (Literaturwissenschaft). Neben einer Sammlung slowenischer Volkssagen (Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva), 1930, die er wahrscheinlich unter dem Einfluss der Grimmschen Germanischen Mythologie verfasste, hat er noch zahlreiche Abhandlungen zur Lexik des Slowenischen mit besonderem Hinblick auf deutsch-slowenische Beeinflussungen sowie eine viel beachtete Abhandlung zu deutsch-slowenischen kulturellen Beziehungen im Mittelalter, geschrieben.


Strani / Pages: 408–415   [ COBISS ID: 60388096 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-4AFD2QYI ]

Grmič Vekoslav
Ušeničnikovo razumevanje umetnosti - literature

Ključne besede: Ušeničnik, Aleš | slovenska literarna kritika | krščanska umetnost | krščanska književnost


Strani / Pages: 417–424   [ COBISS ID: 1330230 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BISJ2KPH ]

Stojanović-Pantović Bojana
Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih (Ob Miranu Jarcu in Srečku Kosovelu)

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | ekspresionizem | katarza


Strani / Pages: 425–428   [ COBISS ID: 60389120 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZKPXGXD7 ]

Bedina Katarina
Problemi muzikološke stroke na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja

Ključne besede: glasba | muzikologija | Slovenija | 20.st.


Strani / Pages: 429–435   [ COBISS ID: 60389376 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3ESF32UK ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=237
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54