Pregled številke / Issue Contents

1993 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič Jože
Jezikoslovec Stane Suhadolnik (20. 11. 1919-10. 8. 1992)

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | slovenski jezikoslovci | spominski članki


Strani / Pages: 421–425   [ COBISS ID: 43056640 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QHNB0Q8Y ]

Suhadolnik Stane
Jezikovna analiza Svetega pisma nove zaveze (1984)

Ključne besede: sveto pismo nove zaveze | lingvistika | analize


Strani / Pages: 429–448   [ COBISS ID: 43059200 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IDFANLUS ]

Toporišič Jože
Jakoba Riglerja teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: slovenščina | zgodovina jezika | knjižni jezik | jezikoslovje | slovenski jezikoslovci


Strani / Pages: 449–464   [ COBISS ID: 43060992 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LINB9IFX ]

Greenberg Marc L.
Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoslovju prekmurskega narečja


Strani / Pages: 465–487

Korošec Tomo
""Danes" in "jutri" v poročevalskih besedilih"

Ključne besede: pridevniki | prislovi | čas | besedila


Strani / Pages: 489–495   [ COBISS ID: 43071232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TQSTIGQU ]

Vidovič-Muha Ada
Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu

Ključne besede: besedni red | slovenščina | lingvistika


Strani / Pages: 497–507   [ COBISS ID: 43072000 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WW8WPITW ]

Orožen Martina
O oblikovanju strokovnega izrazja in jezika v kmetijskem tisku

Ključne besede: priročniki | čebelarstvo | sadjarstvo | terminologija | 18./19.st.


Strani / Pages: 509–518   [ COBISS ID: 43072768 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WNBZVALE ]

Humar Marjeta
Sodobno slovensko papirniško izrazje

Ključne besede: papir | terminologija | slovenščina | papirništvo


Strani / Pages: 519–527   [ COBISS ID: 43073536 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QSLQBCIT ]

Žele Andreja
Ekspresivne oziroma čustvene oznake v slovarstvu


Strani / Pages: 529–534

Benedik Francka
Nova varianta Pegama in Lambergarja

Ključne besede: ljudske pesmi | Pegam in Lambergar


Strani / Pages: 535–542   [ COBISS ID: 43075584 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BXI4RVYY ]

Giesemann Gerhard
Koga zanima slovenska književnost? (Vprašanja o njeni recepciji v Nemčiji in pogojih zanjo)

Ključne besede: slovenska književnost | recepcija | Nemčija


Strani / Pages: 545–554   [ COBISS ID: 43076096 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AHCGBRYD ]

Kermauner Taras
Uvod v analizo Medvedovih dram Na odru življenja in Posestrimi

Ključne besede: slovenska dramatika | literarne študije | Slovene drama | literary studies


Strani / Pages: 555–569   [ COBISS ID: 43077632 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SSRQVE6A ]

Kordigel Metka
Nastanek in razvoj termina znanstvena fantastika na Slovenskem

Ključne besede: mladinska književnost | znanstvena fantastika | literary | science fiction


Sinopsis: Poimenovanje literarnega žanra, ki mu danes rečemo znanstvena fantastika, se kaže ob podrobnejši obravnavi problema izjemno problematično, saj je termin veliko mlajši kot besedila, ki jih danes z njim označujemo. Angleška ustreznica (science fiction) je sicer nastala leta 1926, toda slovenska literarna kritika in literarna zgodovina sta jo odkrili relativno pozno. Še počasnejši je bil proces iskanja ustreznega slovenskega termina.


Abstract: The name of the literary genre that we call znanstvena fantastika in Slovene (science fiction) today turns out to be exceptionally problematical when we undertake a more detailed analysis of it. This is because the term is much younger than the texts it labels. The English term "science fiction"first appeared in 1926; the genre was discovered by Slovene literary criticism relatively late. The process of finding a corresponding Slovene term was even slower.


Strani / Pages: 571–580   [ COBISS ID: 6075652 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FOET4FXS ]

Sonjkin Viktor
Tavtološka rima v slovenskem pesništvu (Poskus tipološkega orisa)

Ključne besede: slovenska poezija | literarne študije | rime


Strani / Pages: 581–588   [ COBISS ID: 43079680 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OCKZHQSE ]

Hafner Jana
Bibliografija Stanislava Suhadolnika

Ključne besede: bibliografije


Strani / Pages: 589–596   [ COBISS ID: 43079936 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JQW26R84 ]

Skaza Aleksander
Zvestoba celovitemu razumevanju literature (Zapis ob šestdesetletnici Rudolfa Neuhäuserja)


Strani / Pages: 597–600   [ COBISS ID: 43080704 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ESFKGJXO ]

Jan Zoltan
Kritična izdaja slovenskih pridig prvega goriškega nadškofa

Ključne besede: pridige | slovenščina | Attems, Karel Mihael: Slovenske pridige | literarne študije


Strani / Pages: 601–605   [ COBISS ID: 43081216 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HVBX7WFZ ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=235
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54