Pregled številke / Issue Contents

1993 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije (Ob slovenskem primeru)

Ključne besede: literarna teorija | literarna evolucija | strukturalizem


Strani / Pages: 5–11   [ COBISS ID: 35420928 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FUVAD8ZF ]

Bernik France
Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 13–24   [ COBISS ID: 35421184 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LLWIS7K6 ]

Zadravec Franc
Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 — Soglasja in nasprotja

Ključne besede: slovanske književnosti | zahodnoslovanske književnosti | vzhodnoslovanske književnosti | slovenska književnost | literarna kritika | recepcija


Strani / Pages: 25–54   [ COBISS ID: 35421952 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-F6BS3S3G ]

Pogačnik Jože
Pojem književne tradicije v znanosti o književnosti

Ključne besede: književnost


Sinopsis: Študij obravnava vsebinske določnice pojma tradicija, ki je pojav, v katerem se utemeljuje literarna veda. Za ugotavljanje lastnosti tradicije so pregledana ustrezna spoznanja bioloških znanosti (polimorfen pogled na človekovo osebnost), na tej podlagi je bilo laže poenotiti določene aspekte lingvistike in kulturologije, od sodobnih postopkov pa zlasti raziskovalno izhodišče intertekstualnosti. Nova besednoumetnostna dela nastajajo in so sprejeta v kontekstu ali na ozadju določene književne tradicije, katera jim določa pomen in smisel. Elementi tradicije so vedno aktualizirani in integrirani v novi miselni kontekst s pomočjo jezika. Tradicijo določa torej samo tako imenovani "trenutek sedanjosti", ki ga je mogoče ugotavljati za vsakega avtorja in za vsako književnost posebej.


Abstract: The study treats the semantics of the concept of tradition, the phenomenon on which literary criticism is founded. To reveal the characteristics of tradition the appropriate biological discoveries are surveyed (a polymorphous view of human personality), which facilitate the unification of certain aspects of linguistics and culture studies. Among more modern techniques the intertextual approach is particularly emphasized. New artistic texts arise andare received in the contexr or against the background of a particular literary tradition that determines its sense and meaning. Elements of tradition are constantly actualized and integrated in a new conceptual context with the aid of language. Thus it is "the moment" that determines tradition, and it is "the moment" that is possible to determine for each author and each literature.


Strani / Pages: 55–64   [ COBISS ID: 4728324 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZLCFOBG3 ]

Hladnik Miran
Preštevna določila slovenske povesti

Ključne besede: slovenska književnost | študije | kritika | povest


Strani / Pages: 65–75   [ COBISS ID: 35423232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1M5BYP0T ]

Grdina Igor
Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo

Ključne besede: slovenska književnost | zgodovina | protestantizem | protireformacija


Strani / Pages: 77–129   [ COBISS ID: 35423488 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IC2UAZV6 ]

Toporišič Jože
Periodizacija slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: slovenščina | zgodovina jezika | knjižni jezik | periodizacija


Strani / Pages: 131–141   [ COBISS ID: 35426048 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PKACYVBM ]

Orožen Martina
Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku

Ključne besede: slovenščina | besedišče | zgodovina | stara cerkvena slovanščina


Strani / Pages: 143–160   [ COBISS ID: 35423744 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Z6PR8QIW ]

Vidovič-Muha Ada
Glagolske sestavljenke — njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom)

Ključne besede: slovenščina | nemščina | slovnica | besedotvorje | skladnja | kontrastivna analiza


Strani / Pages: 161–192   [ COBISS ID: 35424256 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UXDK3OEG ]

Zorko Zinka
Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih

Ključne besede: jezikoslovje | slovenska narečja | slovenščina | dialektologija | glasoslovje | samoglasniki | akut | vzhodnokoroško narečje | severnoštajersko narečje | panonska narečja


Sinopsis: V severovzhodnih slovenskih narečjih z izgubljenim tonemskim nasprotjem (vzhodnokoroško, severnoštajersko in panonska narečja, ki so zahodno od črte Trate - Lenart - Ptuj - Macelj) sta se stari skrajšani akut na dolžini in novi akut na kračini podaljševala pozneje kot v osrednjih slovenskih narečjih, in sicer v različnem časovnem obdobju, v dvozložnicah drugače kot v trizložnicah, in z različnimi odrazi za ě, é in ó. Najmlajše je daljšanje v zahodnih panonskih narečjih, zato se tu lahko razlikujejo odrazi za vse akutirane od cirkumflektiranih samoglasnikov.


Abstract: In the northeastern Slovene dialects, which have lost distinctive pitch accent (eastern Carinthia, northern Styrian, and the Pannonian dialects, west of a line linking Trate, Lenart, Ptuj and Macelj), the old acute on long vowels and the neo-acute on short vowels lengthened later than in the central Slovene dialects. This occured at different times both in disyllabic and trisyllabic words, resulting in various reflexes of ě, é, and ó. The most recent lengthening took place in the western Pannonian dialects; thus the reflexes of all acute vowels differ from circumflected vowels.


Strani / Pages: 193–207   [ COBISS ID: 4705284 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZKI24O5S ]

Derganc Aleksandra
Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini

Ključne besede: ruščina | slovenščina | oblikoslovje | dvojina


Strani / Pages: 209–218   [ COBISS ID: 35443456 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KZQHW6DV ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=232
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54