Pregled številke / Issue Contents

1992 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Merše, Majda, Franc Jakopin, France Novak
Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov

Ključne besede: slovenščina | zgodovina


Strani / Pages: 321–340   [ COBISS ID: 33702144 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TJXJMU6L ]

Grdina, Igor
Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | avtobiografije | 2. pol. 19. st.


Strani / Pages: 341–363   [ COBISS ID: 33703424 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HVAEMBLJ ]

Shigemori-Bučar, Chikako
Izražanje vzajemnega dejanja v slovenščini in japonščini

Ključne besede: japonščina | slovenščina


Strani / Pages: 365–383   [ COBISS ID: 33703680 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RS32YA54 ]

Juvan, Marko
Z obrobja v središče (pojmovanja parodije na Slovenskem)

Ključne besede: literarna teorija | parodija | slovenska književnost | literary theory | parody | Slovene literature


Strani / Pages: 385–409   [ COBISS ID: 33703936 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XUNYDZDR ]

Stramljič-Breznik, Irena
Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja

Ključne besede: slovenski jezik | jezikoslovje


Sinopsis: Tvorjenke s pomenom vršilca dejanja se v slovenskem jeziku izpeljujejo z dokaj številnimi domačimi in prevzetimi priponskimi obrazili, izmed teh so najrodnejša: -ač, -lec, -(a)tor, -ar, -er, -(a)nt, -ec in -telj. Ista glagolska podstava je lahko družljiva z različnimi besedotvornimi morfemi, tipičnimi za to pomensko skupino, vendar take izpeljanke niso (ali pa le zelo redko) stilno enakovredne. Tvorjenke so eno- aki dvoglasne, kar je hkrati z mestom naglasa predvidljivo na podlagi naglasnih lastnosti podstave in obrazila.


Abstract: Derivatives with the meaning of the agent of an action are formed with a number of native and borrowed suffixes; among the most productive are -ač, -lec, -(a)tor, -ar, -er, -(a)nt, -ec and -telj. The same verbal base can be combined with various derivational morphemes typical for the group, however, these derivatives are not (or are very rarely) stylistically equivalent. Derivatives may carry one or two stresses, which are predictable on the basis of the prosodic characteristics of the bases and the formants.


Strani / Pages: 411–427   [ COBISS ID: 4364548 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-61ZHVUTF ]

Saksida, Igor
Tipologija slovenske mladinske poezije

Ključne besede: slovenska književnost | mladinska književnost | mladinska poezija


Strani / Pages: 429–455   [ COBISS ID: 33704960 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RCO39ZLC ]

Antončič, Emica
Variante Bevkovih kmečkih povesti

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 457–472   [ COBISS ID: 33705216 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JFX3GDNT ]

Novak-Popov, Irena
Paradoksi v Kocbekovi poeziji

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | paradoks | literarne študije


Strani / Pages: 473–488   [ COBISS ID: 33706240 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PJOAMIBS ]

Greenberg, Marc L
Enciklopedijsko o slovenskem jeziku

Ključne besede: Toporišič, Jože: Encikolpedija slovenskega jezika


Strani / Pages: 489–492   [ COBISS ID: 33706496 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HBSHJU9U ]

Jakopin, Franc
Korespondenca med Janom Baudouinom de Courtenayjem in Vatroslavom Oblakom


Strani / Pages: 492–497

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=231
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54