Pregled številke / Issue Contents

1992 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec, Franc
Roman brez dialoga iz Lipuševe jezikovne delavnice

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska zamejska književnost | slovenska koroška književnost | roman | Srčne pege


Strani / Pages: 229–240   [ COBISS ID: 31350784 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-4PCWUQ1R ]

Toporišič, Jože
Kritične pripombe k Trubarjevemu delu s strani slovenskih besedoljubov in kritikov

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | zgodovina jezika | jezikoslovci | kritike


Strani / Pages: 241–254   [ COBISS ID: 31351808 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VIZ6KDPA ]

Košuta, Miran
Bartolova dramatika

Ključne besede: slovenska dramatika - študija


Strani / Pages: 255–268   [ COBISS ID: 31352576 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HSZHWCBK ]

Cvetko–Orešnik, Varja
H kritikam Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti: od zlauui bo#sige


Strani / Pages: 269–289

Kordigel, Metka
Poskus literarnoteoretične definicije znanstvene fantastike

Ključne besede: slovenska književnost | znanstvena fantastika | Slovene literary | science fiction


Sinopsis: V slovenski strokovni literaturi velja znanstvena fantastika za sporen termin.Pomisleki izhajajo iz stališča, da gre v resnici za literarni žanr, ki nima nič skupnega s fantastiko in ki je pravzaprav njeno pravo nasprotje. V članku ugotavljamo, da je šel razvoj znanstvene fantastike v zadnjih dvajetih letih (še posebno na Slovenskem) v "neznanstveno smer", saj je znanost v drugi polovici dvajsetega stoletja postala veliko preveč komplicirana in nepregledna, da bi lahko laiki anticipirali njen razvoj.


Abstract: In Slovene literary studies the term "science fiction" is of dubious status. Objections arise from the notion that, while science fiction is in fact a literary genre, it has nothing in common with fiction per se, which is its exact opposite. The article makes the point that the development of science fiction, especially in Slovenia, has moved in a non-scientific direction. Thisis because science in the second half of the twentieth century has become so vast and complex that laymen can no longer anticipate its development.


Strani / Pages: 291–308   [ COBISS ID: 3853828 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8WJC9NRD ]

Paliga, Sorin
Ali obstajajo "urbske" prvine v slovanskih jezikih? Iz angleščine prevedla Marta Pirnat-Greenberg


Strani / Pages: 309–313

Beranič, Gorazd
Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 315–319   [ COBISS ID: 31361024 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XZLHZCZG ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=230
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54