Pregled številke / Issue Contents

1989 / Številka 1/3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Lunt, Horace G
Common Slovene and Common Slavic

Ključne besede: praslovanščina


Strani / Pages: 7–14   [ COBISS ID: 15102208 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DSOPA5M1 ]

Vermeer, Willem R
Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic

Ključne besede: jezikoslovje | romunščina


Strani / Pages: 15–30   [ COBISS ID: 15102464 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-M2P3YBUI ]

Kortlandt, Frederik
The accentuation of neuter nouns in Slovene and West Bulgarian

Ključne besede: jezikoslovje | bolgarščina


Strani / Pages: 31–37   [ COBISS ID: 15102976 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JVFQJI2Y ]

Gvozdanović, Jadranka
O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomenicima

Ključne besede: zgodovina slovenskega jezika | slovenski jezik


Strani / Pages: 39–49   [ COBISS ID: 15103488 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PZI8CLZT ]

Vincenot, Claude
L'accentuation Slave, étude diachronique: résumé d'une thèse de doctorat d'état

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki


Strani / Pages: 51–60   [ COBISS ID: 15104000 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RRCRA1VW ]

Toporišič, Jože
Slovenska knjižna tonemskost govora Jakoba Riglerja

Ključne besede: slovenski knjižni jezik


Strani / Pages: 61–96   [ COBISS ID: 15105536 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-4TRZGKIY ]

Topolinska, Zuzanna
O pewnej osobliwej slowenskiej konstrukcji prowerbalnej

Ključne besede: slovenski jezik


Strani / Pages: 97–102   [ COBISS ID: 15106304 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3JR9IUHE ]

Babić, Stjepan
Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku

Ključne besede: slovenski jezik | hrvaški jezik


Strani / Pages: 103–108   [ COBISS ID: 15109376 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ANNK7V6X ]

Neweklowsky, Gerhard
Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimljanom

Ključne besede: slovenski jezik | zgodovina slovenskega jezika


Strani / Pages: 109–119   [ COBISS ID: 15110656 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JPKMEN0I ]

Orožen, Martina
Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744

Ključne besede: slovenski jezik | zgodovina slovenskega jezika


Strani / Pages: 121–133   [ COBISS ID: 15111168 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RW1NCI2V ]

Šivic–Dular, Alenka
Južnoslovansko *gatati -ajo 'vedeževati'

Ključne besede: južnoslovanski jeziki | etimologija | glagol | samostalnik


Strani / Pages: 135–141   [ COBISS ID: 15112192 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9BTBCDG7 ]

Furlan, Metka
O slovenskem *sěl in hetitskem šeli- -slovensko-hetitski izoleksi?

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki | linguistics | etymology | Slovene langauge


Strani / Pages: 143–149   [ COBISS ID: 15134208 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UFAZNFJ9 ]

Snoj, Marko
Sledi praslovanskega predloga *s 'podoben,enak,približen' v slovenščini

Ključne besede: slovenščina | praslovanščina | predlogi | Slovene language | Old Slavic languages | adjectives


Strani / Pages: 151–158   [ COBISS ID: 15134464 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VFAIU6MD ]

Zdovc, Pavel
O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem Koroškem v zamejski koroški publicistiki

Ključne besede: slovenski jezik


Strani / Pages: 159–169   [ COBISS ID: 15134720 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FPTKJF9N ]

Vidovič-Muha, Ada
Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju

Ključne besede: slovenščina | zgodovina slovenskega jezika | besedotvorje | tvorjenke


Strani / Pages: 171–188   [ COBISS ID: 15134976 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QX2IURNW ]

Merše, Majda
Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji

Ključne besede: jezikoslovje | slovenski jezik | zgodovina slovenskega jezika


Strani / Pages: 189–200   [ COBISS ID: 15135232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QATL2DXX ]

Markov, Boris
O prislovih z orodniškim obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki


Strani / Pages: 201–211   [ COBISS ID: 15135744 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BZLZRJEI ]

Derbyshire, William
Remarks on new homomorphs and homoforms in modern Slovene

Ključne besede: slovenski jezik


Strani / Pages: 213–218   [ COBISS ID: 15144192 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AZEVASLJ ]

Lenček, Rado L
Notes on the evolution patterns of the Common Slavic *g –> y and -g –> -x in slovene dialects

Ključne besede: slovenski jezik | slovenski jezik - narečja


Strani / Pages: 219–231   [ COBISS ID: 15145728 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6I55CFFJ ]

Priestly, Tom M. S
Baudouin de Courtenay as phonetician: His description of the zasopli vokali in the dialect of Rezia

Ključne besede: Baudouin de Courtenay, J. | slovenski jezik | slovenski jezik - narečja


Strani / Pages: 233–240   [ COBISS ID: 15146752 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KFZRT72T ]

Zorko, Zinka
Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu

Ključne besede: slovenski jezik | narečja | slovenska manjšina (Avstrija) | slovene language | microdialect


Sinopsis: Žetinski govor je zgodovinsko razvojno del enotnega severnoštajerskega in panonskega jezikovnega področja; samoglasniški sestav in naglasne razmere so take kot v prekmurski narečni podstavi; soglasniški sestav in oblikoslovje sta bliže slovenjegoriškim govorom. V besedju je poleg številnih skupnih izrazov tudi veliko razlik.


Abstract: The microdialect of Žetinci (Sicheldorf) is historically part of the North Styrian and Pannonian linguistic area: its vowel system and accent are the same as those of the Prekmurje dialectal base; its consonantal system and morphology are closer to the dialects of Slovenske gorice. In lexicon there are numerous common as well as quite a few specific expressions.


Strani / Pages: 241–251   [ COBISS ID: 1295108 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-H97PNCPC ]

Pohl, Heinz Dieter
Slovenske in (slovanske) izposojenke v nemškem jeziku Koroške I

Ključne besede: jezikoslovje | nemški jezik


Strani / Pages: 253–262   [ COBISS ID: 15148800 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7ULDEVGO ]

Benedik, Francka
Slovanski lingvistični atlas

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki | slovanski lingvistični atlas


Strani / Pages: 263–271   [ COBISS ID: 15149568 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GYJRDZF8 ]

Thomas, George
The role of diglossia in the development of the Slavonic literary languages

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki


Strani / Pages: 273–282   [ COBISS ID: 15150336 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HYGKZHDH ]

Paternost, Jože
Jezik nagrobnih napisov v Sloveniji: sociolingvistične posebnosti

Ključne besede: slovenski jezik


Strani / Pages: 283–293   [ COBISS ID: 15150592 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-N4HPYPMC ]

Jembrih, Alojz
Rukopisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586)

Ključne besede: jezikoslovje | hrvaški jezik | zgodovina slovenskega jezika


Strani / Pages: 295–308   [ COBISS ID: 15150848 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FJFAHJJO ]

Tollefson, James W
Language planning and social theory

Ključne besede: jezikoslovje


Strani / Pages: 309–318   [ COBISS ID: 15151104 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MJPBDGML ]

Korošec, Tomo
Besedilnost "vprašanja" v intervjujskem dvogovoru

Ključne besede: slovenščina | novinarstvo | intervju | vprašanja


Strani / Pages: 319–341   [ COBISS ID: 15151360 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LAHFKLTM ]

Mečkovska, Nina B
Predšestvenniki sravnitel' no–istoričeskogo jazykoznanija v slavjanskoj knižnosti XVI–XVII vekov

Ključne besede: jezikoslovje | primerjalno jezikoslovje


Strani / Pages: 343–352   [ COBISS ID: 15214336 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HNYZA1RE ]

Greenberg, Marc L
Agost Pável's Prekmurje Slovene grammar

Ključne besede: slovenski jezik - narečja


Strani / Pages: 353–364   [ COBISS ID: 15214592 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FE22SGVK ]

Gjurin, Velemir
Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric

Ključne besede: slovenščina | zgodovina | slovarji | Zimske urice


Strani / Pages: 365–383   [ COBISS ID: 15215360 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-75I5EACV ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=218
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54