Pregled številke / Issue Contents

1988 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič, Jože
Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | zborni jezik | prozodija | naglas


Strani / Pages: 133–180   [ COBISS ID: 15015168 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1ZNNICXM ]

Vidovič-Muha, Ada
Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika: ob kontrastivni naslonitvi na nemške zloženke

Ključne besede: slovensko besedotvorje | slovenščina | Pleteršnik, Maks


Strani / Pages: 181–193   [ COBISS ID: 15055872 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DFI8PS8X ]

Zadravec, Franc
Srečko Kosovel (1904–1926) in ruski pesniški konstruktivizem – podobnosti in razločki

Ključne besede: slovenska književnost | ruski vplivi | literarna kritika | ruska književnost | konstruktivizem


Strani / Pages: 195–215   [ COBISS ID: 15057152 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ASDTOCI2 ]

Skaza, Aleksander
Literarni subjekt v pripovedni prozi ruskega simbolizma (na primerih iz romanov Andreja Belega)

Ključne besede: ruska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 217–231   [ COBISS ID: 15058176 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HO0KDUMQ ]

Glušič, Helga
Sodobna slovenska književnost v Ameriki

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska zdomska književnost | Amerika


Strani / Pages: 233–237   [ COBISS ID: 15058688 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ITAFOELT ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=215
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54