Pregled številke / Issue Contents

1988 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Barbarič, Štefan
Joža Mahnič

Ključne besede: Mahnič, Joža


Strani / Pages: 1–4   [ COBISS ID: 14977536 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XPZVORKO ]

Mahnič, Joža
Značilnosti in problemi Mencingerjevega zgodnjega pripovedništva


Strani / Pages: 5–11

Kos, Janko
Valentin Vodnik kot nacionalnopolitični pesnik slovenskega razsvetljenstva

Ključne besede: slovenska poezija | razsvetljenstvo


Strani / Pages: 13–32   [ COBISS ID: 14978560 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-W8PT8IJ1 ]

Pirjevec, Marija
Italijanska romantika v korespondenci Savio–Čop

Ključne besede: Čop, Matija


Strani / Pages: 33–39   [ COBISS ID: 14978816 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-V1SYCS4O ]

Vokač, Zlata
Skrivnostni svet Aleksandra Grina in Franza Kafke

Ključne besede: zgodovina ruske književnosti


Strani / Pages: 41–59   [ COBISS ID: 14979584 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Z40PO8JO ]

Šušteršič, Marjeta
Likovnost Integralov Srečka Kosovela.

Ključne besede: študija o slovenski poeziji | poezija Srečka Kosovela | Kosovel, Srečko


Strani / Pages: 61–79   [ COBISS ID: 15012864 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PHEWMJLJ ]

Korošec, Tomo
Besedilni nastop: k tipologiji začetkov časopisnih besedil

Ključne besede: besediloslovje


Strani / Pages: 81–99   [ COBISS ID: 15013632 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KXLLBVMZ ]

Furlan, Metka
Psl. *sopt-ti, *sopo *'spati': k etimologiji ide. besedne družine iz *sueo- *'spati'


Strani / Pages: 101–108

Toporišič, Jože
Besedni germanizmi v Trubarjevem Cathechismusu

Ključne besede: zgodovina slovenskega jezika | Trubarjev jezik


Strani / Pages: 109–119   [ COBISS ID: 15014144 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ALPQS42L ]

Merkù, Pavle
Še enkrat o krajevnem imenu Mavhinje: Linu Legiši v spomin

Ključne besede: slovenski toponimi


Strani / Pages: 120   [ COBISS ID: 15014400 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0X4XRE4G ]

Mahnič, Joža
Bibliografija Joža Mahniča: ob sedemdesetletnici

Ključne besede: osebna bibliografija


Strani / Pages: 123–131   [ COBISS ID: 15014912 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GYCQBMO7 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=214
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54