Pregled številke / Issue Contents

1987 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Zidarjev vstop v slovensko prozo

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 121–138   [ COBISS ID: 15249152 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UTHLN6A2 ]

Zadravec, Franc
Kranjčev gorenjski pripovedni ciklus

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 139–159   [ COBISS ID: 15257088 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6GRDVBGT ]

Kos, Janko
Stritarjev Zorin in Dumaseva Dama s kamelijami


Strani / Pages: 161–169

Greenberg, Marc L
Prozodične možnosti v slovenskem knjižnem jeziku in slovenskih narečjih. Prevedla Marta Pirnat


Strani / Pages: 171–186

Neweklowsky, Gerhard
Lexikalische Übereinstimmungen im Nordwestlichen Südslawischen II


Strani / Pages: 187–209

Ostromecka-Fraczak, Božena
Slovnica sodobnega poljskega jezika. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 211–216

Iskra, Jože
Zbornik o oblikovanju slovanskih knjižnih jezikov

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki


Strani / Pages: 217–220   [ COBISS ID: 15265024 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0YIAB9ML ]

Hamp, Eric P
Nekaj slovanskih glagolskih samostalnikov s * -t-. Prevedel Jože Toporišič


Strani / Pages: 223–224

Hamp, Eric P
K zgodovini slavistične znanosti II. Prevedel Jože Toporišič


Strani / Pages: 224

Berkopec, Oton
Droben prispevek k trubaroslovju. Za natis pripravila Nada Gspan


Strani / Pages: 224–226

Munda, Jože
Bibliografija Franceta Bernika: ob šestdesetletnici


Strani / Pages: 227–236

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=211
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54