Pregled številke / Issue Contents

1986 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Rigler, Jakob
Karakteristika glasoslovja v govoru Ribnice na Dolenjskem


Strani / Pages: 341–363

Gjurin, Velemir
K začetkom slovenskega slovaropisja


Strani / Pages: 365–392

Korošec, Tomo
Pretvorbeni modeli: k teoriji pretvorb pisnost–govornost, govornost–pisnost


Strani / Pages: 393–402

Vidovič-Muha, Ada
Slovnične in pomenske lastnosti nekaterih količinskih izrazov

Ključne besede: slovenščina | pridevnik | pridevniška beseda | skladnja | besdoslovje | besedotvorje


Strani / Pages: 403–417   [ COBISS ID: 21939810 ]

Bolta, Marija
Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno–netvorbenem pristopu


Strani / Pages: 419–432

Čar, Janko
Holekova Nežika – nova kvaliteta v Tavčarjevi novelistiki


Sinopsis: Novela Holekova Nežika prinaša v Tavčarjevo novelistično pisanje pomembne novosti.Slovenska književna zgodovina je tej noveli posvetila različne opombe, nasploh pa se z njo ni posebej ukvarjala. Zato se tu osvetljujejo vsaj tiste vsebinske, idejne in estetske prvine, ki so posebno konstitutivne za nadaljnji razvoj Tavčarjeve vaške proze.


Abstract: Holekova Nežika introduced important novelties into the series of Ivan Tavčar's short stories. Nevertheless, this short story received no overall analysis on the part of Slovene literary historians, though they made quite a number of shorter comments on it. The present article attempts to fill this gap by pointing out those thematic and esthetic elements which were most constitutive of Ivan Tavčar's subseqent "village prose".


Strani / Pages: 433–439   [ COBISS ID: 926724 ]

Pretnar, Tone
Poistenje ali vzporednost?


Strani / Pages: 441–446

Toporišič, Jože
Anton Bajec

Ključne besede: biografije | akademiki | biographies | academicians


Strani / Pages: 447–450   [ COBISS ID: 7259693 ]

Toporišič, Jože
Bibliografija Jožeta Toporišiča ob šestdesetletnici

Ključne besede: slovenski jezikoslovci | bibliografije | Slovene linguists | bibliographies


Strani / Pages: 451–490   [ COBISS ID: 7971117 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=209
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54