Pregled številke / Issue Contents

1986 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Bernik, France
Etika in ideologija v Kocbekovi vojni prozi

Ključne besede: slovenska književnost | vojna proza | literarne študije | Slovene literature | war prose | literary studies


Strani / Pages: 233–246   [ COBISS ID: 6535725 ]

Kos, Janko
Slovenska litratura in zgodovinska avantgarda


Strani / Pages: 247–257

Šalamun-Biedrzycka, Katarina
Prežihov Voranc in njegov načrt "predstavitev junaka"


Strani / Pages: 259–271

Kornhauser, Julian
Kubistični prostor v poeziji Radeta Drainca. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 273–278

Trstenjak, Anton
Grafološko karakterološka oznaka slovenskih književnikov


Strani / Pages: 279–314

Pretnar, Tone, Miran Hladnik
Bravničarjevi posegi v besedilo Cankarjevega Pohujšanja

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska glasba | operna farsa | Cankar, Ivan: Pohujšanje v dolini šetflorjanski


Strani / Pages: 315–319   [ COBISS ID: 4675170 ]

Kreft, Bratko
Osebnost Matije Murka: ob stopetindvajsetletnici rojstva


Strani / Pages: 321–328

Munda, Jože
Bibliografija Borisa Paternuja: ob šestdesetletnici

Ključne besede: bibliografije | literarni zgodovinarji | bibliographies | literary historians


Strani / Pages: 329–339   [ COBISS ID: 7072557 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=208
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54