Pregled številke / Issue Contents

1986 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Orožen, Martina
Jubilej slovenske dialektologije


Strani / Pages: 111–119

Dular, Janez
Ohranjanje maternega jezika pri slovenski manjšini v Porabju

Ključne besede: porabski Slovenci | porabsko narečje | dialekti | slovenska narečja


Strani / Pages: 121–134   [ COBISS ID: 4780339 ]

Šivic–Dular, Alenka
Izpeljava slovanskih glagolov iz primerniških podstav

Ključne besede: slovanski jeziki | besedotvorje | glagol | pridevnik


Strani / Pages: 135–146   [ COBISS ID: 33468258 ]

Korošec, Tomo
Dogodek in vest: k teoriji časopisne vesti in jezikovnostilistični analizi poročevalskih žanrov


Strani / Pages: 147–158

Furlan, Metka
Slovansko *zer6


Strani / Pages: 159–164

Gjurin, Velemir
Kolikostna premena v slovenskih naselijskih imenih


Strani / Pages: 165–196

Vidovič-Muha, Ada
Zloženke z določojočo sestavino sam-


Strani / Pages: 197–207

Toporišič, Jože
Morfo(no)loška obremenitev šumevcev in zlitnika c


Strani / Pages: 209–214

Logar-Pleško, Alenka
Bibliografija univ. prof. akad. Tineta Logarja: ob njegovi sedemdesetletnici

Ključne besede: bibliografije | bibliographies


Strani / Pages: 215–232   [ COBISS ID: 7970861 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=207
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54