Pregled številke / Issue Contents

1986 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič, Jože
Stanislav Škrabec v boju za slovenski bogoslužni jezik


Strani / Pages: 1–24

Dolinar, France M
Posebnosti delovanja Cirila in Metoda na področju anglosaškega misijona salzburške cerkve

Ključne besede: cerkvena zgodovina


Strani / Pages: 25–33   [ COBISS ID: 402549 ]

Orožen, Martina
Molitveni obrazci starejših obdobij v osrednjeslovenskem in vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku

Ključne besede: obredna besedila | lekcionarji | slovenski obredni jezik | slovenska narečja | panonska slovenščina


Strani / Pages: 35–57   [ COBISS ID: 4780595 ]

Benedik, Metod
Cerkveno–politično ozadje Kocljevega delovanja v okviru poslanstva Cirila in Metoda

Ključne besede: pokristjanjevanje | Moravska | Slovenci | Ciril in Metod | Kocelj, knez | politika | christianiyation | Moravia | Slovenians | Cyril and Methodius | Kocelj, knez | politics


Strani / Pages: 59–65   [ COBISS ID: 841818 ]

Derganc, Aleksandra
Prve cerkvenoslovanske in Bohoričeva slovnica


Strani / Pages: 67–76

Ojnik, Stanko
Cerkvenopravno in politično ozadje Metodovega poslanstva

Ključne besede: Ciril in Metod | Metodovo poslanstvo | pravni vidik


Strani / Pages: 77–82   [ COBISS ID: 5454083 ]

Jembrih, Alojz
Nacionalni izotopikon o porijeklu ]irila i Metodija u hrvatsko-glagoljskim brevijarima


Strani / Pages: 83–92

Ferluga-Petronio, Fedora
Lika apostolov Cirila in Metoda v slovenski literaturi


Strani / Pages: 93–100

Ondruš, Šimon
Genetične zveze slovenske besedne družine res, resen, resnota, resnica, uresničiti... Prevedla Alenka Šivic-Dular


Strani / Pages: 101–107

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=206
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54