Pregled številke / Issue Contents

1984 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič, Jože
Prva slovenska skladnja


Strani / Pages: 159–181

Gjurin, Velemir
Register 1584 kot slovaropisni dosežek


Strani / Pages: 183–208

Mečkovska, Nina
Prve slovanske slovnice: viri skupnosti, dejavniki različnosti. Prevedel Janez Zor


Strani / Pages: 209–222

Schellander, Anton
Glagolski vid v luči sodobnih teoretskih razmišljanj in kali njegovega zapažanja v Bohoričevi slovnici


Strani / Pages: 223–230

Jembrih, Alojz
Još o Grguru Pythiraeusu–Mekiniću i njegovim pjesmaricama


Strani / Pages: 231–244

Vidovič-Muha, Ada
Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkovni ordningi

Ključne besede: slovenščina | besedotvorje | glagol | tvorjenke | Trubar, Primož: Cerkovna ordninga


Strani / Pages: 245–256   [ COBISS ID: 21941346 ]

Pirnat, Marta
Tvorbena naglasoslovna tonemska teorija ob samostalniških izpeljankah s šibkimi priponskimi obrazili


Strani / Pages: 257–275

Križaj, Martina
O posamostaljenju povedka prisojevalne zveze


Strani / Pages: 277–288

Šivic–Dular, Alenka
Od kod priimek Tulščak?

Ključne besede: slovenščina | etimologija | onomastika | priimki


Sinopsis: Priimek slovenskega protestantskega pisca Janža Tulščaka se rekonstruira kot *Tolščak in pojasnjuje kot tvorjenka iz krajevnega imena Tolsti vrh


Abstract: The Slovene Protestant writer Janž Tulščak's surname is reconstructed as *Tolščak and interpreted to be derived from the place name Tolsti Vrh


Strani / Pages: 289–291   [ COBISS ID: 33486178 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=200
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54