Pregled številke / Issue Contents

1984 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Martynov, Viktor Vladimirovič
Vprašanje glotogeneze Slovanov. Prevedel Jože Sever


Strani / Pages: 69–74

Kos, Janko
Evropski vplivi v romanopisju slovenske moderne

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | moderna | evropski vplivi | literarne študije | Slovene literature | Slovene novel | Modern | European influences | literary studies


Strani / Pages: 75–92   [ COBISS ID: 14531373 ]

Križaj, Martina
Soglasniška nasprotja v slovenskem knjižnem jeziku v skladu s Trubeckojevo teorijo


Strani / Pages: 93–105

Pretnar, Tone
Jan Kasprowicz pri Slovencih


Strani / Pages: 107–112

Šimundić, Mate
Milica Grković: Imena u Dečanskim hrisovuljama


Strani / Pages: 112–115

Borowiec-Fiuto, Aleksandra
Povojna književnozgodovinska slovenistika na Poljskem. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 115–122

Jedlička, Alois
O dejavnosti Mednarodne komisije za slovanske knjižne jezike pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Prevedla Ada Vidovič-Muha


Strani / Pages: 122–125

Glogović, Mario
Pisma Frana Govekara Rikardu Kataliniću Jeretovu 1932–1949: dodatak: Pisma Minke i Milene Govekar


Strani / Pages: 126–140

Orlos, Teresa Zofia
Zanimiva knjiga o zgodovini češkega besedja


Strani / Pages: 140–142

Vidovič-Muha, Ada
Nova slovenska skladnja J. Toporišiča

Ključne besede: slovenščina | skladnja | Toporišič, Jože: Nova slovenska skladnja | ocene


Strani / Pages: 142–155   [ COBISS ID: 21942882 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=199
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54