Pregled številke / Issue Contents

1983 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Bernik, France
Slogovne tendence Cankarjeve črtice

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | stilistika | literarne študije | Slovene literature | Slovene prose | stilistics | literary studies


Strani / Pages: 269–279   [ COBISS ID: 6253357 ]

Dular, Janez
Napovedljivost vezave iz morfemske sestave glagolov


Strani / Pages: 281–287

Gjurin, Velemir
Ob Glasbilih in izvajalcih


Strani / Pages: 289–318

Koruza, Jože
Devova oda na udomačenega ptiča


Strani / Pages: 319–327

Kreft, Bratko
Turgenjev in Marko Vovčok


Strani / Pages: 329–340

Mahnič, Joža
Župančičevo razmerja do Aškerca


Strani / Pages: 341–358

Vidovič-Muha, Ada
Zloženke s pomenom lastnosti dela organizma


Strani / Pages: 359–374

Orožen, Martina
Dialektizmi v Kranjčevem romanu Strici so mi povedali


Strani / Pages: 375–390

Paternu, Boris
Kersnikovo mesto v razvoju slovenskega romana


Strani / Pages: 391–411

Pogačnik, Jože
Prežihova tematizacija dela in ljubezni. (Branje novele Ljubezen na odru)


Strani / Pages: 413–423

Pretnar, Tone
Četrti Levstikov program iz leta 1858?


Strani / Pages: 425–429

Šivic–Dular, Alenka
Slovensko in srbohrvaško šišmiš 'netopir': poskus rekonstrukcije bslov. onomatopejskega korena ši(k)s- 'rezati; trgati'


Strani / Pages: 431–435

Toporišič, Jože
Teorija in praksa slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 19. stoletja


Strani / Pages: 437–456

Zadravec, Franc
Ekspresionistične sestavine Majcnove dramatike


Strani / Pages: 457–476

Barbarič, Štefan
Anton Slodnjak: (1899–1983)


Strani / Pages: 481–483   [ COBISS ID: 196479 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=197
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54