Pregled številke / Issue Contents

1982 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Korošec, Tomo
Besediloslovna tipologija razmerij med časopisnim sporočilom in sliko


Strani / Pages: 361–388

Hladnik, Miran
Mohorjanska pripovedna proza

Ključne besede: slovenska književnost | trivialna književnoat | večernice


Strani / Pages: 389–414   [ COBISS ID: 4671330 ]

Šivic–Dular, Alenka
Sln. nocoj in njegove vzporednice v slovanskih jezikih

Ključne besede: slovenščina | slovanski jeziki | primerjalno slovansko jezikoslovje | prislov


Sinopsis: Splošnoslovenski prislov nocój 'danes ponoči, zvečer, se izpeljuje iz časovno rabljenega brezpredložnega ed. or. *noco "isto", tj. s kontrahirano pslov. končnico -'jo, jo je teba šteti za sled stare zahodnoslovanske selitve proti Balkanu.


Abstract: The common Slovene adverb nocój 'tonightm this evening' is derived from the temporal use of the un prepositioned instrumental singular *noco, 'at/by night'. Due to its identity with the West Slavic (still paradigmatical) form *noco 'same', i.e. with the contracted Proto-Slavic ending 'jo, it must be considered a trace of an old West migration towards the Balkans.


Strani / Pages: 415–418   [ COBISS ID: 33487970 ]

Pretnar, Tone
Lovi kakor da hoče oživeti iz: o verznem v Gradišnikovi Zemljizemljizemlji)


Strani / Pages: 419–435

Toporišič, Jože
Moderni slovenski knjižni jezik


Strani / Pages: 436–461

Munda, Jože
Louis Adamič pri "Glasu naroda"

Ključne besede: Adamič, Louis


Strani / Pages: 462–475   [ COBISS ID: 45093120 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1JXDDIIJ ]

Boršnik, Marja
Dopolnilo k Tavčarjevi korespondenci zadnje dobe


Strani / Pages: 476–491

Rigler, Jakob
Akcentuacijska zmeda v naših slovarjih


Strani / Pages: 491–503

Čar, Janko
Matjaž Kmecl, Rojstvo slovenskega romana

Ključne besede: slovenska književnost | roman | literarna zgodovina | Kmecl, Matjaž: Rojstvo slovenskega romana | ocene in poročila | Slovene literature | novel | literary history | review


Strani / Pages: 503–507   [ COBISS ID: 5481773 ]

Petronio, Fedora
Praznik svečnica v slovanskih jezikih


Strani / Pages: 507–511

Paternu, Boris
Marja Boršnik: (1906–1982)

Ključne besede: Boršnik, Marja


Strani / Pages: 512–516   [ COBISS ID: 45467648 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HP8DCP5N ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=193
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54