Pregled številke / Issue Contents

1982 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Merkù, Pavle
Zasebna slovenščina v 17. stoletju


Strani / Pages: 121–150

Zadravec, Franc
Dramatika Ivana Preglja

Ključne besede: slovenska književnost | dramatika | literarne študije | slovenska dramatika | Pregelj, Ivan


Sinopsis: Cilj razprave je označiti poetološke in filozofske lastnosti dramatskih tekstov Ivana Preglja, ki je za vzor novejše evropske in tudi svoje dramatike priznal Henrika Ibsena, sam pa človeka v literaturi koncipiral krščansko dualistično, kot dramatično sožitje telesa in duha, snovi in etosa, ter napisal baročno ekspresionistična dramska besedila, v katerih je združil naturalistični detajl, simbol in ekstatiko tako, da nemalokrat učinkujejo tudi groteskno.


Abstract: The study aims at defining the poetological and philosophical characteristics of the dramatic text written by Ivan Pregelj. Pregelj recognized H. Ibsen as the model of modern European as well as his own dramatic creativity; however, he conceived his literary figures in the tenor of Christian dualism, as a dramatic symbiosis of flesh and spirit, of matter and ethos, and produced baroquely expressionistic dramatic texts, in which he combined naturalistic detail, symbol and estatics in a way which often results in a grotesque effect.


Strani / Pages: 151–176   [ COBISS ID: 2934326 ]

Derganc, Aleksandra
Novejši pogledi na drugi južnoslovanski vpliv v staroruski književnosti in jeziku


Strani / Pages: 177–188

Križaj, Martina
Glagolska vezljivost


Strani / Pages: 189–213

Merkù, Pavle
De Felicejeva slovarja priimkov


Strani / Pages: 215–221

Lah, Andrijan
Vrline strokovne obravnave


Strani / Pages: 221–227

Paternu, Boris
Henry R. Cooper, Prešeren's Erotic Poetry


Strani / Pages: 227–230

Grad, Anton
K etimologiji toponima Opčine nad Trstom


Strani / Pages: 230–235

Polakova, Helena
Ob petinsedemdesetletnici Otona Berkopca. Prevedla Albinca Lipovec


Strani / Pages: 232–235

Moravec, Dušan
Miroslav Krleža


Strani / Pages: 236–240

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=191
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54