Pregled številke / Issue Contents

1981 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Korošec, Tomo
O Levstikovem publicističnem jeziku v Napreju


Strani / Pages: 351–371

Olof, Klaus Detlef
Levstiks Prosa–Theorie im Rahmen Zeitgenössischer deutscher Literaturtheorien


Strani / Pages: 373–381

Orožen, Martina
Arhaizacija jezika v Jurčič–Levstikovem Tugomerju


Strani / Pages: 383–400

Pohl, Heinz Dieter
Schprachverwandtschaftsmodelle: zur arealen Gliederung des slavischen Schprachgebietes


Strani / Pages: 401–411

Neweklowsky, Gerhard
Nekatere posebnosti tvorbe slovenskih samostalnikov v južnoslovanskem kontekstu


Strani / Pages: 413–422

Hafner, Stanko
Dvojezičnost, temeljni problem slovenistike na Koroškem


Strani / Pages: 423–434

Prunč, Erik
Jezikoslovno anketiranje v dvojezičnih prostorih


Strani / Pages: 435–447

Pfandl, Heinrich
K regionalni porazdelitvi izoleks v slovenskih narečjih na Koroškem


Strani / Pages: 449–452

Karničar, Ludvik
Oblikoslovne premene ženske a-jevske sklanjatve v govoru Obirja in Sel


Strani / Pages: 453–462

Zablatnik, Pavle
Sodobna slovenska književnost na Koroškem


Strani / Pages: 463–475

Glušič, Helga
Lirsko v sodobni slovenski prozi


Strani / Pages: 477–482

Paternu, Boris
Problemi sodobnega slovenskega vojnega romana


Strani / Pages: 483–501

Zadravec, Franc
Kranjčev "roman" Za svetlimi obzorji kot ustroj fikcije in modela (dokumenta)


Strani / Pages: 503–528

Bernik, France
Problem glavnega junaka v sodobnem slovenskem vojnem romanu

Ključne besede: slovenska književnost | vojna proza | literarne študije | Slovene literature | war prose | literary studies


Strani / Pages: 529–539   [ COBISS ID: 7436077 ]

Rotar, Janez
Historična projekcija v sodobnem jugoslovanskem romanu


Strani / Pages: 541–560

Neuhäuser, Rudolf
Die zeitgenössische russische Novelle am Beispiel von Jurij Trifonovs Dolgoe proščanie (Langer Abschied)


Strani / Pages: 561–572

Leitner, Andreas
Die verlorene und wiedergefundene Zeit in Jurij Trifonovs Roman Dom na naberežnoj


Strani / Pages: 573–587

Skaza, Aleksander
Pesnitev Moskva–Petuški Venedikta Jerofejeva in tradicija Gogolja ter Dostojevskega: zastavitev vprašanja


Strani / Pages: 589–569

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=189
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54