Pregled številke / Issue Contents

1981 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos, Janko
Začetki slovenske pripovedne proze in evropska tradicija


Strani / Pages: 233–258

Hladnik, Miran
Slovenski ženski roman v 19. stoletju

Ključne besede: slovenska književnost | ženski roman | ljubezenski roman | 19. st.


Strani / Pages: 259–296   [ COBISS ID: 4595298 ]

Čar, Janko
Pripovedna dela Vladimirja Kavčiča z vojno tematiko

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 297–316   [ COBISS ID: 5431341 ]

Kurent, Tine
Pismo Louisa Adamiča sestri Tončki 7. oktobra 1926

Ključne besede: Adamič, Louis


Strani / Pages: 317–323   [ COBISS ID: 44039424 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-A89K67XD ]

Gjurin, Velemir
Koritnikov prevod Krokarja


Strani / Pages: 325–338

Lavrin, Janko
Dostojevski politik. Iz angleščine prevedla Božena Devlin


Strani / Pages: 339–347

Stanonik, Janez
Bibliografija časopisov slovenskih izseljencev 1881–1945

Ključne besede: slovenski izseljenci | časopisi | bibliografije | Slovene emigrants | journals | bibliographies


Strani / Pages: 349–350   [ COBISS ID: 27630637 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=188
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54