Pregled številke / Issue Contents

1981 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Bernik, France
Bevkova povojna družbeno angažirana proza

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 1–18   [ COBISS ID: 44374272 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NAAIPSZ8 ]

Vidovič-Muha, Ada
Pomenske skupine nekakovostno izpeljanih pridevnikov


Strani / Pages: 19–42

Podbevšek, Katja
Menjavanje izraznih prvin v sodobni slovenski dramatiki

Ključne besede: slovenska književnost | dramatika | izrazna sredstva


Strani / Pages: 43–68   [ COBISS ID: 1958491 ]

Grad, Anton
Nekaj obrobnih pripomb k Brižinskim spomenikom


Strani / Pages: 69–77

Toporišič, Jože
K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku


Strani / Pages: 79–94

Pretnar, Tone
Ocvirkov pogled na zgodovino in zgradbo slovenskega verza skozi prizmo evropskih verznih sistemov


Strani / Pages: 95–99

Hladnik, Miran
Sodobno zahodno raziskovanje trivialne literature

Ključne besede: literarna teorija | trivialna književnost | kič | šund | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 100–112   [ COBISS ID: 4595554 ]

Toporišič, Jože
Prvi slovenski slovar vojaškega izrazja


Strani / Pages: 112–114

Kobe, Marjana
Mladinska književnost in literarna veda


Strani / Pages: 114–119

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=186
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54