Pregled številke / Issue Contents

1980 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Vratuša, Anton
O jeziku, jezikoslovju in literarni vedi

Ključne besede: slovenščina | jezik | jezikoslovje | literarna teorija | posvetovanja | Slovene language | language | linguistics | literary theory | conferences


Strani / Pages: 1–7   [ COBISS ID: 27643949 ]

Bernik, France
Pripovedovalec in negativni junak v slovenski prozi z vojno tematiko

Ključne besede: slovenska književnost | vojna proza | literarne študije | Slovene literature | war prose | literary studies


Strani / Pages: 9–19   [ COBISS ID: 7431725 ]

Rigler, Jakob
Nekaj pripomb o glasovnih značilnostih gornjesavinjskih govorov


Strani / Pages: 21–34

Šega, Drago
Murnovo pričevanje o pesniškem poklicu in ustvarjanju


Strani / Pages: 35–48

Grad, Anton
Prispevek k etimologiji toponimov Ljubljana, Lubiana, Laibach


Strani / Pages: 49–63

Martinović, Juraj
Murn izmedju Jenka i ekspresionizma


Strani / Pages: 65–78

Jembrih, Alojz
Izvori i pretpostavke o Antunu Vramcu


Strani / Pages: 79–95

Hamp, Eric P
Slovenski koteri, kateri in *saus-, briž. slov. v uzmazi in smag-. Prevedel Stane Klinar


Strani / Pages: 97–120

Pretnar, Tone
Poljski verz med jezikovnim stilom in uresničevanjem verznega vzorca


Strani / Pages: 103–107

Janko, Anton
Dušan Ludvik, Srednjeveške in staronemške verzne oblike

Ključne besede: ocene in poročila | verzologija | srednjeveška književnost | staronemška književnost


Strani / Pages: 108–110   [ COBISS ID: 38416738 ]

Rode, Matej
Študije, pregledi in kritike o makedonski književnosti


Strani / Pages: 110–112   [ COBISS ID: 10377269 ]

Paternu, Boris
Revija Primerjalna knjževnost


Strani / Pages: 112–114

Rigler, Jakob
O izgovoru črke l v SSKJ


Strani / Pages: 114–120

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=182
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54