Pregled številke / Issue Contents

1979 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Jenkovo mesto v razvoju slovenske poezije

Ključne besede: slovenska književnost | lirika | poezija | študije


Strani / Pages: 325–332   [ COBISS ID: 9174582 ]

Zadravec, Franc
Jenkova literatura v zapisih slovenskih pisateljev od Ketteja do Brnčiča


Strani / Pages: 333–343

Toporišič, Jože
Jenkova rima

Ključne besede: slovenska književnost | poezija | lirika | rima


Strani / Pages: 345–361   [ COBISS ID: 9176374 ]

Olof, Klaus Detlef
Reimstrukturen und Klangfiguren bei Simon Jenko

Ključne besede: slovenska književnost | poezija | rime | glasovne figure


Strani / Pages: 363–373   [ COBISS ID: 9176630 ]

Leitner, Andreas
Simon Jenkos Sonett 'Še črne zemlje prsi so ledene'

Ključne besede: slovenska književnost | poezija | lirika


Strani / Pages: 375–380   [ COBISS ID: 9176886 ]

Bernik, France
Simon Jenko in Heinrich Heine

Ključne besede: slovenska poezija | nemška poezija | primerjalna književnost | literarne študije | Slovene poetry | German poetry | comparative literature | literary studies


Strani / Pages: 381–391   [ COBISS ID: 7407661 ]

Skaza, Aleksander
Jenko – Lermontov – Gogolj in problem pozne romantike

Ključne besede: slovenska književnost | poezija | primerjalne študije


Strani / Pages: 393–401   [ COBISS ID: 9177654 ]

Rotar, Janez
Simon Jenko in lirska miniatura v naših književnostih 19. stoletja

Ključne besede: slovenska književnost | poezija | lirika | študije | južnoslovanske književnosti


Strani / Pages: 403–415   [ COBISS ID: 9177910 ]

Neuhäuser, Rudolf
Wertung und Erzählperspektive in der zeitgenössischen sowjetischen Erzählung ('Bytovaja proza')


Strani / Pages: 417–429

Vospernik, Reginald
Koroška tematika v dramatičnem ustvarjanju Jaka Špicarja


Strani / Pages: 431–441

Neweklowsky, Gerhard
Zur Erforschung der slowenischen Dialekte Kärntens


Strani / Pages: 443–450

Salnikov, Nikolaj
K izražanju modalnosti v ruščini in slovenščini


Strani / Pages: 451–457

Jože Toporišič, Jakob Rigler
Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. V


Strani / Pages: 459–476

Müller, Jaka
Knjiga slovenske fonologije

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | fonologija | ocene in poročila | linguistics | Slovene language | phonology | review


Strani / Pages: 477–486   [ COBISS ID: 8809517 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=181
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54