Pregled številke / Issue Contents

1977 / Kongresna številka

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Jakopin, Franc
Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi

Ključne besede: statistika


Strani / Pages: 5–25   [ COBISS ID: 29819181 ]

Jurančič, Janko
O priimkih pri južnih Slovanih

Ključne besede: jezikoslovje | imenoslovje | priimki | Južni Slovani | linguistics | onomastics | surnames | Southern Slavs


Strani / Pages: 27–39   [ COBISS ID: 15315501 ]

Logar, Tine
Slovenska dialektična metatonija

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | dialektologija | slovenska narečja | Primorska | narečja | metatonija | linguistics | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | dialects


Strani / Pages: 41–45   [ COBISS ID: 15313965 ]

Moder, Janko
Tolstojeva povest v treh slovenskih prevodih


Strani / Pages: 47–81

Rigler, Jakob
K problematiki daljšanja starega akuta


Strani / Pages: 83–99

Toporišič, Jože
Mali jezik v večjezikovni državni skupnosti s stališča zgodovine slovenskega knjižnega jezika


Strani / Pages: 101–114

Barbarič, Štefan
Tipi slovenskega romana v dvajsetletju 1866–1885


Strani / Pages: 117–133

Bernik, France
Roman Ivana Cankarja v luči impresionistične in simbolistične poetike

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 135–159   [ COBISS ID: 6253613 ]

Paternu, Boris
Poetika slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva 1941 do 1945


Strani / Pages: 161–193

Zadravec, Franc
Simbolizem v literaturi Ivana Cankarja


Strani / Pages: 195–216

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=174
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54