Pregled številke / Issue Contents

1977 / Številka 2/3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos Janko
Anton Ocvirk in slovenska literarna veda


Strani / Pages: 124–140

Bernik France
Ritem in besedni pomen v verzu

Ključne besede: slovenska književnost | literarna teorija | poezija | ritem | verz | Slovene literature | literary theory | poetry | verse | rythm


Strani / Pages: 141–154   [ COBISS ID: 7406125 ]

Barbarič Štefan
Celestin kot slovensko-hrvatski popularizator Turgenjeva


Strani / Pages: 155–179

Zadravec Franc
Slovenski predekspresionistični literarni mozaik (1909 do 1918)


Strani / Pages: 181–204

Koruza Jože
Poskus tipološke opredelitve vložnice in njenih oblik


Strani / Pages: 233–252

Pacheiner-Klander Vlasta
Prevajanje staroindijskih literarnoteoretičnih terminov Bliski povzetek; ungleški sinopsis. Paternu Boris: Nastanek teorije realizma v slovenski književnosti.


Strani / Pages: 253–276

Dolinar Darko
Vprašanja o prevajanju v literarni vedi

Ključne besede: literarna veda | prevodi | prevajanje | literary theory | translations | translating | literary translating


Strani / Pages: 277–292   [ COBISS ID: 9069869 ]

Stanonik Marija
Govor Žirovske kotline in njenega obrobja

Ključne besede: Žirovska kotlina | Slovenija | slovenščina


Strani / Pages: 293–309   [ COBISS ID: 4874541 ]

Toporišič Jože, Jakob Rigler
Komentar k načrtu pravil slovenskega pravopisa


Strani / Pages: 311–358

Toporišič Jože
O Urbančičevi jezikoslovni kulturi


Strani / Pages: 359–371

Rode Matej
Nemško-ruski frazeološki slovar


Strani / Pages: 378–380

Rode Matej
Slovaški frazeološki slovar


Strani / Pages: 381–382

Zadravec Franc
Evgenija lvanovna Rjabova. In memoriam


Strani / Pages: 383–384

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=172
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54