Pregled številke / Issue Contents

1977 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec Franc
Slovenski predekspresionistični literarni mozaik (1909 do 1918)


Strani / Pages: 1–20

Korošec Tomo
K tipologiji časopisnih naslovov


Strani / Pages: 21–54

Dulur Janez
Kakovostna, kolikostna in hierarhična razmerja med izraznimi prvinami v publicističnih besedilih


Strani / Pages: 55–67

Toporišič Jože, Jakob Rigler
Komentar k načrtu pravil slovenskega pravopisa


Strani / Pages: 69–106

Paternu Boris
Martinovićev Kette


Strani / Pages: 107–109

Jakopin Franc
Stratygrafia slowiańskich nazw miejscowych S. Rosponda


Strani / Pages: 110–114

Rode Matej
Frazeologija v Slovensko-srbskohrvatskem slovarju


Strani / Pages: 114–117

Toporišič Jože
Slovenistični deli Annelies Lägreid


Strani / Pages: 117–120

Paternu Boris
Bernikov Cankar


Strani / Pages: 376–378

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=171
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54