Pregled številke / Issue Contents

1976 / Številka 2/3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec Franc
Pohujšanje v dolini šentflorjanski in nekatere tuje komedije


Strani / Pages: 139–162

Toporišič Jože
Besedotvorna teorija

Ključne besede: leksikografija | besedotvorje | slovarska večpomenskost | skladenjsko besedotvorje | propozicija | besedotvorni pomen | lexicography | lexical polysemy | syntactic derivation | derivational menaing


Sinopsis: Pri nekaterih metonimičnih pomenih je mogoče ugotavljati skladnost znotrajleksemskih medpomenskih razmerij z razmerji med propozicijskimi sestavinami. Spodbuda za tovrstno tipologiziranje metonimične samostalniške večpomenskosti ne glede na prisotnost besedotvornega pomena izhaja iz teorije Ju. D. Apresjana, ki obravnava večpomenskost oziroma pomenotvorje znotraj široko pojmovanega bvesedotvorja.


Abstract: In some metonymic meaning one can establish the congruity of internal lexical inter-semantic relations with the realitons between the elements of the proposition. The idea for this kind of typology of metonymic polysemy of nouns regardless of the presence of derivational menaing derives from the theory of Y. D. Apresyan, who treats the polysemy and semantic derivation within broadly defined word derivation.


Strani / Pages: 163–177   [ COBISS ID: 26717282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CJ74YXTB ]

Koruza Jože
Vpliv Gottfrieda Benjamina Hanckeja na verzifikacijo Antona Feliksa Deva


Strani / Pages: 179–218

Korošec Tomo
Nove besede v časopisnih žanrih dnevnika Delo 1969-1975


Strani / Pages: 219–236

Bernik France
Inovativnost Cankarjeve vinjetne proze

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne študije | Slovene literature | Slovene prose | literary studies


Strani / Pages: 237–265   [ COBISS ID: 6251565 ]

Dolinar Darko
Literarna umetnost v delu Franceta Kidriča

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | Slovene literature | literary history


Strani / Pages: 267–278   [ COBISS ID: 9070381 ]

Paternu Boris
Nova dela češkega strukturalizma


Strani / Pages: 275–296

Rigler Jakob
Reproducirani ponatis Pleteršnika


Strani / Pages: 279–289

Boršnik Marja
K Tavčarjevi korespondenci z Levcem


Strani / Pages: 289–292

Rode Matej
Bolgarski frazeološki slovar


Strani / Pages: 292–294

Barbarič Štefan
Sosedstvo kot tvorni impulz. Ob knjigi študij Lászla Sziklaya Szomszédainkról (O naših sosedih)


Strani / Pages: 294–298

Rode Matej
Frazeologija v Jurančičevem slovarju


Strani / Pages: 299–302

Kocjan Gregor
Ugotovitve o slovenski pripovedni prozi v petdesetih in šestdesetih letih 19. stoletja


Strani / Pages: 302–307   [ COBISS ID: 4141129 ]

Urbančič Boris
Knjižni jezik skozi prizmo praške šole


Strani / Pages: 308–313

Kersche Peter
Dopolnitve k Prešernovi bibliografiji Štefke Bulovčeve


Strani / Pages: 313–324

Derganc Saša
O slovanskih lingvističnih atlasih


Strani / Pages: 325–341

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=169
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54