Pregled številke / Issue Contents

1975 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Srebot-Rejec Tatjana
Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku

Ključne besede: soglasniški sklopi | sklapljanje soglasnikov | knjižni jezik


Strani / Pages: 289–320   [ COBISS ID: 3886665 ]

Zadravec Franc
Josip Vidmar


Strani / Pages: 321–354

Podbevšek Katja
Stilotvorna sredstva v prozi Frana Milčinskega

Ključne besede: slovenska književnost | Milčinski, Fran | stilotvorna sredstva | opazni stilemi


Strani / Pages: 355–384   [ COBISS ID: 1958235 ]

Kos Janko
Motiv in ideja Prešernovega Ribiča

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | primerjalne študije | literarni motivi | Prešeren, France | Prešeren, France: Ribič | literarna recepcija


Sinopsis: Razprava se loteva analize znane Prešernove balade Ribič s primerjalnega stališča, tako da v primerjavi s pesniškimi teksti evropske predromantike in romantike (Goethe, Heine, Puškin), ki oblikujejo isti motiv, poskuša določiti vzročne zveze, podobnosti in razlike, ki povezujejo tekst z evropsko romantično poezijo. Po tej poti prihaja do spoznanja nekaterih potez, ki so značilne za duhovno-zgodovinski in literarno-estetski ustroj Prešernovega pesniškega sveta ne le v Ribiču, ampak verjetno tudi v drugih delih


Strani / Pages: 385–404   [ COBISS ID: 1648182 ]

Kortlandt Frederik
Jers and Nusal Vowels in the Freising Fragments


Strani / Pages: 405–412

Kitičić Božica
Problem otudenosti u Hiengovim novelama


Strani / Pages: 413–424

Završnik Cvetka
Zapleteno zložene povedi


Strani / Pages: 425–437

Rode Matej
Semantični odnosi v frazeologiji


Strani / Pages: 439–442

Rode Matej
Bolgarsko-ruski frazeološki slovar


Strani / Pages: 442–444

Stanonik Marija
Izbrana dela H. PoIenakovik'a.


Strani / Pages: 444–449

Jan Zoltan
Mimo Slovenskega gledališkega leksikona


Strani / Pages: 450–453

Koblar-Horetzky Ana
Bibliografija Franceta Koblarja


Strani / Pages: 453–468

Škafar Ivan
Iz dopisovanja med škofom J. Szilyjem in Miklošem Küzmičem v zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami (Ob 170-letnici Küzmičeve smrti)

Ključne besede: korespondenca | dopisovanje | pisma


Strani / Pages: 468–493   [ COBISS ID: 4779315 ]

Jože Toporišič
Mednarodna komisija za proučevanje slovnične strukture slovanskih jezikov


Strani / Pages: 493–495


Popravek


Strani / Pages: 495

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=166
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54