Pregled številke / Issue Contents

1975 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec Franc
Josip Vidmar


Strani / Pages: 115–151

Zadravec Franc
Slovenska satira v dvajsetem stoletju


Strani / Pages: 149–185

Toporišič Jože
Formanti slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | fonetika | linguistics | Slovene language | phonetics


Strani / Pages: 153–169   [ COBISS ID: 8485165 ]

Dular Janez
Zvrstna pripadnost prvin v publicističnih besedilih

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | publicistična besedila | linguistics | Slovene language | journalistic texts


Strani / Pages: 197–222   [ COBISS ID: 8486701 ]

Pretnar Tone
Primerjalna slovanska metrika. Ritmični slovar


Strani / Pages: 223–256

Bernik France
France Koblar (1889 do 1975)


Strani / Pages: 257–262

Šivic-Dular Alenka
Christian S. Stang, Opuscula linguistica. Aus gewählte Aufsätze und Abhandlungen, Universitetsforlaget, Oslo 1970


Strani / Pages: 262–264

Poniž Denis
Nekaj misli o Matematični poetiki Solomonu Marcusa.


Strani / Pages: 264–268

Škafar Ivan
Iz dopisovanja med škofom J. Szilyjem in Miklošem Küzmičem v zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami (Ob 170-letnici Küzmičeve smrti)

Ključne besede: korespondenca | dopisovanje | pisma


Strani / Pages: 269–288   [ COBISS ID: 4779315 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=165
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54