Pregled številke / Issue Contents

1974 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič Jože
Stilnost oblikoslovnih kategorij slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | oblikoslovje | knjižni jezik | linguistics | Slovene language | morphology | literary language


Strani / Pages: 245–262   [ COBISS ID: 8181805 ]

Ahlin Martin
Tehnika širjenja v Pahorjevem romanu Vila ob jezeru


Strani / Pages: 263–281

Petrič Jerneja
Slovenski in angleški nedoločnik


Strani / Pages: 283–298

Kos Janko
Pozitivizem v literarni vedi


Strani / Pages: 299–316

Pečar Marjeta
Tuje glasovne prvine v slovenskem slovarju tujk

Ključne besede: tujke | sposojenke | prevzete besede | fonetika | slovenščina


Strani / Pages: 317–328   [ COBISS ID: 995796 ]

Hоfbek Matjaž
Tuje pisne prvine v Verbinčevem Slovarju tujk


Strani / Pages: 329–340

Suhadolnik Stane
Dvoje novih leksigrafskih del


Strani / Pages: 340–352

Jakopin Franc
Tretji odzadnji slovar ruskega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | ruščina | slovarji | odzadnji slovarji | ocene in poročila | linguistics | Russian language | dictionaries | reverse dictionaries | review


Strani / Pages: 352–358   [ COBISS ID: 8081197 ]

Šivic-Dular Alenka
Rocznik slawistyczny, XXXIV, 1973, št. 1


Strani / Pages: 358–359

Berkopec Oton
Aškerčeva pisma Čehom


Strani / Pages: 360–380

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=162
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54