Pregled številke / Issue Contents

1974 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Orzechowska Hanna
Vezava glagolov *věděti, *znati, *uměti v Dalmatinovi Bibliji in današnji slovenščini


Strani / Pages: 129–149

Zadravec Franc
Groteska v Prežihovi prozi


Strani / Pages: 151–167

Ludvik Dušan
Še o imenih zdravilnih rastlin


Strani / Pages: 169–182

Ryžova Marja Il'nična
Dragotin Kette in ruska literatura


Strani / Pages: 183–203

Simoniti Primož
Jezuitska disputacija v Gradcu leta 1575


Strani / Pages: 205–212

Rode Matej
Poskus klasifikacije krajšav


Strani / Pages: 213–219

Berkopec Oton
Aškerčeva pisma Čehom


Strani / Pages: 220–239

Kitičić Božica
Krunoslav Pranjić, Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze


Strani / Pages: 240–241

Boršnik Marja
Dodatno gradivo k Pismom slovenske "moderne"


Strani / Pages: 241–242

Šivic-Dular Alenka
Gerald Stone, Lexical changes in the upper Sorbian literary language during and following the national awakening

Ključne besede: lužiška srbščina | gornja lužiška srbščina | leksikologija | ocene


Strani / Pages: 243–244   [ COBISS ID: 33531234 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=161
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54