Pregled številke / Issue Contents

1973 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Recepcija romantike v slovenski poeziji

Ključne besede: slovenska poezija | romantika | literarna zgodovina | literarne študije | Slovene poetry | Romanticism | literary history | review


Strani / Pages: 113–148   [ COBISS ID: 8318765 ]

Pirjevec Dušan
Strukturalna poetika in literarna znanost

Ključne besede: literarna teorija | strukturalna poetika | literarne študije | literary theory | structural poetics | literary studies


Strani / Pages: 187–215   [ COBISS ID: 12900397 ]

Toporišič Jože
Stilna vrednost glasovnih, prozodijskih, (pravo)pisnih, morfemskih in naglasnih variant slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | knjižni jezik | stilistika | linguistics | Slovene language | literary language | stylistics


Strani / Pages: 217–263   [ COBISS ID: 8320557 ]

Jakopin Franc
K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih jezikih

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki | pridevniške besede | linguistics | Slavic languages


Strani / Pages: 265–277   [ COBISS ID: 8049709 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=157
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54