Pregled številke / Issue Contents

1973 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Rotar Janez
Krleževi Glembajevi v predvojni slovenski kritiki

Ključne besede: hrvaška književnost | hrvaška dramatika | slovensko gledališče | literarne študije | Croatian literature | Croatian drama | Slovene theatre | literary studies


Strani / Pages: 1–41   [ COBISS ID: 8319789 ]

Stabéj Jože
Mihael Zagajšek in njegova dela


Strani / Pages: 43–75

Glušič Helga
Novi roman v sodobni slovenski prozi


Strani / Pages: 77–87

Ludvik Dušan
Dr. Breda Požar, Anastasius Grün in Slovenci


Strani / Pages: 89–93

Korošec Tomo
Sinteza stilističnih raziskav v češkem jezikoslovju


Strani / Pages: 93–100

Rojs Jurij
France Bevk, Sunduk s serebrom


Strani / Pages: 100–104   [ COBISS ID: 2378244 ]

Toporišič Jože
Sestavljenke in izpeljanke iz predložne/proklitične podstave v knjižni slovenščini


Strani / Pages: 105–112

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=156
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54