Pregled številke / Issue Contents

1972 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec Franc
Realistična estetika po ekspresionizmu v Sloveniji


Strani / Pages: 265–284

Toporišič Jože
Prevzete prvine slovenskega knjižnega jezika. (Glasovi, pisava, oblike, tvorba, besede)


Strani / Pages: 285–318

Korošec Tomo
Neknjižne in govorne prvine v novejši Zidarjevi prozi


Strani / Pages: 319–333

Mišeska-Tomić Olga
Uz literaturu o aktualnom raščlanjivanju ili funkcionalnoj perspektivi rečenice


Strani / Pages: 335–347

Jakopin Franc
Ramovševo Zbrano delo I.


Strani / Pages: 349–353

Skaza Aleksander
Poetika kompozicije


Strani / Pages: 353–360

Dular Janez
O Jezikovni vadnici za poklicne šole


Strani / Pages: 361–368

Kersche Peter
Anton Aškerc v nemških prevodih. Bibliografija


Strani / Pages: 368–371

Rigler Jakob
Zbrano delo I Frana Ramovša


Strani / Pages: 371–376

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=154
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54