Pregled številke / Issue Contents

1972 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Poglavje iz slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | NOB | slovenska poezija | Slovene literature | Slovene poetry | national liberation war | literary studies


Strani / Pages: 161–180   [ COBISS ID: 2547766 ]

Ludvik Dušan
Nekaj hidronimov na Slovenskem


Strani / Pages: 181–205

Stanonik Janez
Smolnikar in Valentin Vodnik


Strani / Pages: 205–232

Kmecl Matjaž
Nekaj tem iz zgodnjega razvoja slovenske pripovedne proze


Strani / Pages: 207–235

Škafar Ivan
Jožef Borovnjak in Anton Trstenjak (K medsebojnim stikom)


Strani / Pages: 237–244

Rigler Jakob
H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ


Strani / Pages: 244–251

Jevnikar Martin
Slovenska slovnica za Italijane Bruna Guyona


Strani / Pages: 251–253

Kersche Peter
Anton Aškerc v nemških prevodih. Bibliografija


Strani / Pages: 253–264

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=153
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54