Pregled številke / Issue Contents

1972 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 


Antonu Bajcu ob petdesetletnici čestitajo


Strani / Pages: 1

Kranjec Marko
Bibliografija Antona Bajca


Strani / Pages: 3–17

Babić Stjepan
Sustav u tvorbi hrvatskih umanjenica


Strani / Pages: 19–28

Grad Anton
Nekaj pripomb k langobardskim spominom pri Slovencih


Strani / Pages: 29–40

Grošelj Milan
O priponi -in


Strani / Pages: 41–42

Jurančič Janko
O slovenskem in srbskohrvatskem akcentu


Strani / Pages: 43–49

Kolarič Rudolf
Od kod v Bohoričevi slovnici "Arcticae horulae" 1548 posebna paginacija v II. delu (sintaksi in prozodiji)?


Strani / Pages: 51–53

Lenček Rado
O zaznamovanosti in nevtralizaciji slovnične kategorije spola v slovenskem knjižnem jeziku


Strani / Pages: 55–63

Logar Tine
Dialektološke študije. XVI. Usoda kratkega a v govoru kraja Doberdob v Italiji


Strani / Pages: 65–69

Ludvik Dušan
O imenih zdravilnih rastlin


Strani / Pages: 71–85

Neweklowsky Gerhard
Silben- und Morenzählung.


Strani / Pages: 87–94

Novak Vilko
Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja

Ključne besede: kajkavsko narečje | prekmursko narečje | protestantska književnost | prekmurski tiski | prekmurski pisatelji


Strani / Pages: 95–103   [ COBISS ID: 4778803 ]

Orožen Martina
K določnemu členu v slovenščini


Strani / Pages: 105–114

Rigler Jakob
O rezijanskem naglasu

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | dialektologija | narečja | slovenska narečja | Rezija | Italija | linguistics | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | dialects | dialect of Rezija | Italia | Italy


Strani / Pages: 115–126   [ COBISS ID: 7474221 ]

Skubic Mitja
Sosledica časov v beneškem govoru Pirana


Strani / Pages: 127–134

Suhadolnik Stane
Odnos med dolžino, obvestilnostjo in pogostnostjo besed

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | knjižni jezik | govorjeni jezik | linguistics | Slovene language | literary language | spoken language


Strani / Pages: 135–148   [ COBISS ID: 8377389 ]

Toporišič Jože
Členitev besedila s premori

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | knjižni jezik | govorjeni jezik | slovenska književnost | linguistics | Slovene language | literary language | spoken language | Slovene literature


Strani / Pages: 149–158   [ COBISS ID: 7541293 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=152
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54