Pregled številke / Issue Contents

1971 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos Janko
Periodizacija slovenske romantike in Evropa

Ključne besede: slovenska književnost | periodizacija | romantika | evropska književnost


Sinopsis: Pregled tradicionalnih pojmovanj in kritični pretres najnovejših teorij zahtevata, da se periodiziranje slovenske romantike uskladi z novimi vidiki evropske literarne vede in posebnimi razvojnimi značilnostmi romantike pri slovanskih narodih: do leta 1830 pr Slovencih še ni mogoče razpravljati o romantiki, ampak šele o predromantiki; predromantika se razmahne po letu 1809; romantika traja do leta 1848, sledita ji postromantika in predrealizem.


Strani / Pages: 353–383   [ COBISS ID: 11108150 ]

Novak Vilko
Delež zahodnih in vzhodnih Slovanov v raziskovanju slovenske ljudske kulture


Strani / Pages: 385–403

Dolinar Darko
Thomas Mann in slovenska javnost. Glasovi o Thomasu Mannu v slovenskem periodičnem tisku med obema vojnama


Strani / Pages: 405–432

Rigler Jakob
H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ

Ključne besede: jezikoslovje | Slovar slovenskega knjižnega jezika | slovenščina | polemike | linguistics | Dictionary of the standard Slovene literary language | polemics


Strani / Pages: 433–462   [ COBISS ID: 8311597 ]

Glazer Alenka
Ob peti knjigi Župančičevega Zbranega dela


Strani / Pages: 462–474

Berkopec Oton
Ivan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918


Strani / Pages: 474–478

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=151
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54