Pregled številke / Issue Contents

1971 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Logar Tine
Dialektološke študije. XV. Govor Slovencev Kanalske doline v Italiji


Strani / Pages: 113–123

Legiša Lino
Iz ozadja Prešernove Nove pisarije: razmerje do Ravnikarja


Strani / Pages: 125–141

Vasič Marjeta
Camusova estetika absurda

Ključne besede: Camus, Albert | Camus, Albert: Tujec | filozofija absurda | francoska književnost | literarne študije


Sinopsis: Camusova estetska načela v tako imenovani fazi absurda imajo dva aspekta: realizem fenomenov in videzov - ter estetiko absurda v pravem pomenu besede. Prvi aspekt, ki ga Camus pozneje ni dalje razvil, napoveduje estetske nazore pisatelja. A. Robbe-Grilleta, drugi pa je posebna, Camusova varianta eksistencialističnega pojmovanja umetnosnega ustvarjanja in umetnine. - Izvajanja se opirajo predvsem na Camusove esejistične tekste, kritike, pisma in zapiske v letih 1937-1943, deloma pa na roman Tujec, in se hkrati opredeljujejo do dosedanjih dognanj v zvezi s to temo.


Abstract: Camusʹs aesthetic principles in the so-called phase of the absurd have two aspects: the realism of the phenomena and appearances, and the aesthetics of the absurd in the true sense of the world. The former aspect, not to be developed by Camus in his later work, anticipates the aesthetic views of the writer A. Robbe-Grillet. The latter, however, represents a special, Camusʹs, variant of the existentialist conception of the artistic creation and of a work of art. The presentation relies mostly on Camusʹ essays, criticism, letters, and notes from the period 1937-1943, partly also on the novel The Outsider, and at the same time takes a critical stand against what has so far been established in connection with this topic.


Strani / Pages: 143–165   [ COBISS ID: 3288630 ]

Novak Vilko
Raziskovanje slovanskih izposojenk v madžarščini

Ključne besede: madžarski jezik | slovanske izposojenke | slovenski jezik | prekmursko narečje | jezikoslovje


Strani / Pages: 167–187   [ COBISS ID: 4778291 ]

Ludvik Dušan
Fragmenti srednjeveške živalske zgodbe na Slovenskem ("Popotovanje živali")


Strani / Pages: 189–199

Jurančič Janko
Mate Hraste. In memoriam

Ključne besede: jezikoslovje | hrvaški jezikoslovci | linguistics | Croatian linguists


Strani / Pages: 201–203   [ COBISS ID: 8277805 ]

Rotar Janez
Zbornik Umjetnosti riječi, posvečen Zdenku Škrebu


Strani / Pages: 203–212

Šimundić Mate
Mihailo Stevanović, Funkcije značenja glagolskih vremena


Strani / Pages: 212–215

Zor Janez
R. G. A. De Bray, Guide to the Slavonic languages


Strani / Pages: 216–219

Jurančič Janko
Nikola Pribič, Studien zum literarischen Spätbarock in Binnenkroaten, Adam Aloisius Baričević


Strani / Pages: 219–221

Toporišič Jože
Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I.


Strani / Pages: 222–229

Berkopec Oton
Ivan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918


Strani / Pages: 229–240

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=149
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54