Pregled številke / Issue Contents

1969 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Badalić Josip
Juraj Križanić i Slovenci


Strani / Pages: 9–15

Barbarič Štefan
Od Nietzsehejevega do Cankarjevega Dioniza


Strani / Pages: 17–32

Bernik France
Problem literarnih zvrsti med romantiko in simbolizmom v slovenski književnosti

Ključne besede: slovenska književnost | literarne zvrsti | romantika | simbolizem | literarne študije | Slovene literature | literary forms | Romanticism | symbolism | literary studies


Strani / Pages: 33–51   [ COBISS ID: 7385645 ]

Boršnik Marja
O Tavčarjevem poetičnem ritmu (Študija v zvezi z nanovo odkrito novelo)


Strani / Pages: 53–73

Frangeš Ivo
Mažuranićeva "Starodavna lipa"


Strani / Pages: 75–83

Gantar Kajetan
Valentin Vodnik in grška poezija

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | grška poezija | literarne študije | Slovene literature | Slovene poetry | Greek poetry | literary studies


Strani / Pages: 85–92   [ COBISS ID: 8231981 ]

Glazer Alenka
Sovrè in Župančič


Strani / Pages: 93–115

Grošelj Milan
Aorist in perfekt


Strani / Pages: 117–118

Gspan Alfonz
Tri nova Zoisova slovenska pesemska besedila


Strani / Pages: 119–181

Kalenić Vatroslav
Usoda kajkavskega dialekta


Strani / Pages: 183–193

Krakar Lojze
Jernej Kopitar, posrednik med srbsko in hrvaško narodno poezijo in Goethejem


Strani / Pages: 195–207

Kravar Miroslav
Slovenska varianta homerskega heksametra


Strani / Pages: 209–225

Novak Vilko
O slogu prve prekmurske knjige

Ključne besede: prva prekmurska knjiga | prekmurski tiski | slovenska narečja


Strani / Pages: 227–232   [ COBISS ID: 4777267 ]

Paternu Boris
Tematska kontinuiteta pri uvajanju novih stilov v slovensko pesništvo od baroka do moderne

Ključne besede: slovenska poezija | literarna zgodovina | literarne študije | Slovene poetry | literary history | literary studies


Strani / Pages: 233–264   [ COBISS ID: 8233005 ]

Petrè Fran
Iz župančičeve poetike


Strani / Pages: 265–283

Polenakovik' Haralampie
Dva priloga za zapoznavanjeto so prepevite na K. D. Petkovik' od češki na makedonski jazik


Strani / Pages: 285–292

Rotar Janez
Razpust in obnova Slovenske matice med prvo svetovno vojno


Strani / Pages: 293–308

Smolej Viktor
Barbka Höchtlova


Strani / Pages: 309–318

Šimundić Mate
Neke glasovno-naglasne osobine današnjega govora Imotske krajine i Bekije


Strani / Pages: 319–331

Štampar Emil
Kumičićeve dileme i njihov slovenski odjek


Strani / Pages: 333–341

Toporišič Jože
Oblikoslovna segmentacija, predvidljivost spola in vključenost tujk v jezikovni sistem slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | oblikoslovje | knjižni jezik | linguistics | Slovene language | morphology | literary language


Strani / Pages: 343–354   [ COBISS ID: 8134957 ]

Živančević Milorad
Vraz kao polonofil

Ključne besede: biografije | poljska književnost


Strani / Pages: 355–363   [ COBISS ID: 4777523 ]

Berkopec Oton
Ivan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do prve svetovne vojne

Ključne besede: slovenska književnost | prevajanje | prevodi | češčina | Slovene literature | translating | translations


Strani / Pages: 365–390   [ COBISS ID: 8233517 ]

Bulovec Štefka
Izbor rokopisnih prešernian v Narodni in univerzitetni knjižnici


Strani / Pages: 390–399

Jurišić Šimun
Nepoznata pisma Franca Ksavera Meška


Strani / Pages: 399–403

Spasov Aleksandar
Okolu prepiskata meg'u Fran Levstik i Franja Košir (Od zaostavštinata na Vida Baltič, k'erkata na Franja Košir)


Strani / Pages: 403–409

Jurančič Janko
Rasprave Instituta za jezik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, knjiga 1, Zagreb 1968

Ključne besede: jezikoslovje | JAZU (Zagreb) | Institut za jezik JAZU (Zagreb) | ocene in poročila | linguistics | review


Strani / Pages: 411–414   [ COBISS ID: 8277293 ]

Urbančič Boris
Staročeský slovník, úvodní stati, soupis pramenu a zkratek. Praha, Academia, 1968


Strani / Pages: 415–417

Koblar-Horetzky Ana
Bibliografija Franceta Koblarja

Ključne besede: bibliografije | slovenska književnost | slovenska dramatika | literarni zgodovinarji | bibliographies | Slovene literature | Slovene drama | literary historians


Strani / Pages: 419–464   [ COBISS ID: 12900141 ]

Pogačnik Jože
Bibliografija Antona Slodnjaka

Ključne besede: bibliografije | literarni zgodovinarji | bibliographies | literary historians


Strani / Pages: 465–485   [ COBISS ID: 8234797 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=145
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54