Pregled številke / Issue Contents

1968 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Struktura in funkcija Jenkove parodije v razkroju slovenske romantične epike

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarna zgodovina | literarne študije | Slovene literature | Slovene poetry | literary history | literary studies


Strani / Pages: 7–64   [ COBISS ID: 8273197 ]

Jakopin Franc
O deležu ruskih elementov v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | ruščina | razvoj jezika | linguistics | Slovene language | Russian language | development of language


Strani / Pages: 65–90   [ COBISS ID: 8029741 ]

Kreft Bralko
Tradicija in avantgarda

Ključne besede: svetovna književnost | ruska književnost | literarna zgodovina | literarne študije | world literature | Russian literature | literary history | literary studies


Strani / Pages: 91–158   [ COBISS ID: 8273709 ]

Logar Tine
Glasoslovne in morfološke posebnosti v govorici sloveniziranih Nemcev

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | glasoslovje | oblikoslovje | Nemci | Slovenija | linguistics | Slovene language | phonology | morphology (ling.) | Germans | Slovenia


Strani / Pages: 159–169   [ COBISS ID: 7471405 ]

Bernik France
Problem Cankarjeve lirike

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarne študije | Slovene literature | Slovene poetry | literary studies


Strani / Pages: 169–202   [ COBISS ID: 7374637 ]

Matičetov Milko
Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji (Italija)


Strani / Pages: 203–229

Barbarič Štefan
Herder in začetki slovenske romantike


Strani / Pages: 231–256

Boršnik Marja
O slovenski "moderni" (Ob sedemdesetletnici samoniklega prodora in ob petdesetletnici zatona)


Strani / Pages: 257–313

Toporišič Jože
Liki slovenskih tonemov


Strani / Pages: 315–393

Logar Tine
Dialektološke študije. XIV. Govor vasi Kneža pri Djekšah na Koroškem, I.


Strani / Pages: 397–412

Zadravec Franc
Dramatika Slavka Gruma

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | literarne študije | Slovene literature | Slovene drama | literary studies


Strani / Pages: 413–469   [ COBISS ID: 8275501 ]

Petrè Fran
Struktura poezije T. Seliškarja v zbirki Trbovlje


Strani / Pages: 471–504

Štampar Emil
Književni put prozaika Vjekoslava Kaleba


Strani / Pages: 505–534

Kermauner Taras
Humanistična resignacija (Premišljevanje ob prvih dveh pesniških zbirkah Kajetana Koviča, ob Pesmih štirih in Prezgodnjem dnevu)


Strani / Pages: 535–588

Rigler Jakob
K Rončevićevi opazki о istrskih govorih


Strani / Pages: 589–590

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=143
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54