Pregled številke / Issue Contents

1967 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Logar Tine
Dialektološke študije. XII. Govor vasi Kostanje nad Vrbskim jezerom


Strani / Pages: 1–19

Logar Tine
Dialektološke študije. XIII. Vokalizem moravškega govora


Strani / Pages: 20–27

Pirjevec Dušan
Vprašanje o Murnovi liriki


Strani / Pages: 28–63

Toporišič Jože
Pojmovanje tonemičnosti slovenskega jezika

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | fonetika | stavčna intonacija | tonemski naglas | linguistics | Slovene language | phonetics | sentence intonation


Strani / Pages: 64–108   [ COBISS ID: 8128045 ]

Petrè Fran
Prva slovenska poetika


Strani / Pages: 109–128

Rigler Jakob
Pripombe k Pregledu osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu I.

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | linguistics | Slovene language


Strani / Pages: 129–152   [ COBISS ID: 7507501 ]

Štampar Emil
Maska legende u Cesarčevoj novelistici


Strani / Pages: 153–173

Boršnik Marja
Tavčarjeva Bogomila

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne študije | literarni motivi | erotika | Tavčar, Ivan


Strani / Pages: 174–217   [ COBISS ID: 2578742 ]

Rigler Jakob
O akcentuaciji sufiksa -ost

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | naglaševanje | linguistics | Slovene language | accentuation


Strani / Pages: 218–229   [ COBISS ID: 7507245 ]

Bernik France
Levstikova redakcija Jenkovih "Pesmi"


Strani / Pages: 230–250

Toporišič Jože
Besedni red v slovenskem knjižnem jeziku

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | knjižni jezik | besedni red | linguistics | Slovene language | literary language | word order


Strani / Pages: 251–274   [ COBISS ID: 8128301 ]

Rigler Jakob
Slovenski vokalizem v tuji obdelavi

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | vokalizem | fonologija | linguistics | Slovene language | phonology


Strani / Pages: 296–301   [ COBISS ID: 8682541 ]

Brnčič Vera
Odmevi ruske sovjetske književnosti pri Slovencih v letih 1917-1941


Strani / Pages: 301–313

Rode Matej
Hristo Botev pri Slovencih

Ključne besede: bolgarska književnost | bolgarska poezija | bolgarski pesniki | Slovenci | Bolgari


Strani / Pages: 313–325   [ COBISS ID: 14500405 ]

Drolc Franc
Henrik Markievvicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. (Z ргас Instytutu Badán Literackich PAN.) Wydawnictwo literackie, Kraków, 1965


Strani / Pages: 325–327

Kmecl Matjaž
Miklavž Prosenc, Die Dadaisten in Zürich


Strani / Pages: 328–332

Pacheiner Vlasta
Ameriška študija o prozi A. P. Čehova


Strani / Pages: 333–335

Rončević Nikola
Dodatak študiji Tineta Logara "Slovenski govori u Istri"


Strani / Pages: 335–336

Nahtigal Rajko
Nahtigal o Breznikovi slovnici


Strani / Pages: 336–356

Golia Ludovik Modest
Najdeno Zoisovo pismo


Strani / Pages: 356–367

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=142
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54