Pregled številke / Issue Contents

1961/1962 / Številka 1/4

  

Pirjevec Dušan
Ivan Cankar in naturalizem


Strani / Pages: 1–48

Rupel Mirko
Trubar in Hrvati (Ob 400-letnici ustanovitve biblijskega zavoda v Urachu)


Strani / Pages: 49–59

Voglar Dušan
Vodnikovo spoznavanje Horaca


Strani / Pages: 60–87

Logar Tine
Dialektološke študije. XI. Slovenski govori v Istri in njihova geneza


Strani / Pages: 88–97

Žigon Joka
Prešernoslovne študije


Strani / Pages: 98–116

Taufer Veno
Prvi odmevi Maksima Gorkega v slovenski javnosti


Strani / Pages: 117–180

Čop Bojan
Etyma balto-slavica. V. 1. SI. koristъ; 2. Bârati; 3. SI. *drevje; 4. Slvn. távati in 5. obotávljati se; 6. Tuṅe; 7. SI. žьzlъ, žьzlo


Strani / Pages: 181–210

Rupel Mirko
Trubar išče novega pridigarja za Ljubljano


Strani / Pages: 211–224

Berkopec Oton
Doneski k literarnim stikom Prešerna in Čopa s Fr. Čelakovskim in Fr. Palackim


Strani / Pages: 225–240

Rigler Jakob
Tendence pri razvoju l-a


Strani / Pages: 241–252

Berkopec Oton
Kopitarjevi prepisi slovenskih ljudskih pesmi v zapuščini Josefa Dobrovskega


Strani / Pages: 253–267

Budal Andrej
O slovenistiki v Italiji po drugi svetovni vojni


Strani / Pages: 267–275

Rupel Mirko
Dve pismi Štefana Konzula


Strani / Pages: 275–277

Angyal Andrija
Razvitak madžarske slavistike


Strani / Pages: 278–284

Berkopec Oton
Južnoslovanski rokopisi na praški razstavi leta 1877


Strani / Pages: 284–297

Śliziński Jerzy
Sienkiewicziana sloweńskie


Strani / Pages: 298–301

Rupel Mirko
Nova protestantska knjiga


Strani / Pages: 301–302

Bezlaj France
Eberhard Kranzmayer, Ortsnamenbuch von Kärnten. I. Siedlungsgeschichte Kärntens von der Urzeit bis zur Gegenwart im Spiegel der Namen. II. Alphabetisches kärntner Siedlungsnamenbuch. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, Band I., LI. Klagenfurt 1956-1958


Strani / Pages: 303–311

Badalić Josip
Pro domo. Badalićeva bibliografija Jugoslavica usque ud annum MDC i njezini kritičari


Strani / Pages: 311–312

Rupel Mirko
Še enkrat Badalićeva Jugoslavica


Strani / Pages: 312

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=140
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54