Pregled številke / Issue Contents

1959/1960 / Številka 1/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Pirjevec Dušan
Oton Župančič in Ivan Cankar. Prispevek k zgodovini slovenske moderne


Strani / Pages: 1–94

Bezlaj France
O nalogah slovenistike


Strani / Pages: 95–103

Rupel Mirko
Slovenski katekizem iz leta 1615


Strani / Pages: 104–113

Bezlaj France
Pomenska kategorija "gozd" v slovenščini


Strani / Pages: 114–130

Žigon Joka
Prešernoslovne študije


Strani / Pages: 131–169

Čop Bojan
Etyma balto-slavica. IV. 1. *Boráviti; 2. Sl. *kǫpina, *kǫpa; 3. Sl. *śědъ, *śěrъ; 4. Lit. asys, esys, "preslica"; 5. Sl. šatriti


Strani / Pages: 170–193

Kopitar Tatjana
Olivera Goldsmitha The Vicar of Wakefield pri Slovencih do leta 1876


Strani / Pages: 194–223

Bezlaj France
Etimološki doneski. 5. Slovensko brámor, mrámor "Gryllotalpa vulgaris" 6. Slovensko dial. leca "napitnina", 7. Slovensko olik in olih, 8. Slovensko sodra, sodrga in sorodno.


Strani / Pages: 224–229

Rigler Jakob
Glasoslovni razvoj predlogov in predpon na, za, nad


Strani / Pages: 230–248

Berkopec Oton
Aškerčeva pisma Jaromiru Boreckemu


Strani / Pages: 249–258

Śliziński Jerzy
Przyczynek do słoweńsko-polskich stosunków kulturalnych w pierwszej polowie XIX wieku


Strani / Pages: 258–263

Boršnik Marja
Doslej neznano Tavčarjevo pismo Hribarju


Strani / Pages: 263–265

Rupel Mirko
Dva nova rokopisna odlomka Primoža Trubarja


Strani / Pages: 265–268

Hajnšek Milena
Historični infinitiv v slovenščini


Strani / Pages: 268–271

Smolej Viktor
France Rebec in Čehi


Strani / Pages: 271–283

Rigler Jakob
Akcentski tip kólo v južni notranjščini


Strani / Pages: 283–285

Rigler Jakob
Zanimiv morfološki pojav


Strani / Pages: 285–286

Rupel Mirko
Novi izvodi slovenskih protestantik


Strani / Pages: 286

Bezlaj France
Eberhard Kranzmayer, Ortsnamenbuch von Kärnten. I. Siedlungsgeschichte Kärntens von der Urzeit bis zur Gegenwart im Spiegel der Namen. II. Alphabetisches kärntner Siedlungsnamenbuch. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, Band I., LI. Klagenfurt 1956-1958


Strani / Pages: 287–293

Rupel Mirko
Josip Badalić, Jugoslavica usque an annum MDC. Bibliographie der südslawischen Frühdrucke. Aureliae Aquensis MCMLIX (Bibliotheca bibliographica Aureliana II)


Strani / Pages: 294–296

Bezlaj France
Dragutin Simonović, Botanički rečnik, Srpska akademija nauka. Posebna izdanja, knjiga CCCXVIII, Institut za srpskohrvatski jezik, knjiga 3, Beograd, 1959


Strani / Pages: 296–302

Urbančič Boris
Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník pracé, Praha 1958


Strani / Pages: 302–307

Rupel Mirko
Starejši slovenski rokopisni teksti v budimpeštanski univerzitetni knjižnici


Strani / Pages: 308

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=139
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54