Pregled številke / Issue Contents

1956 / Številka 1/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Nahtigal Rajko
Svętovitъ


Strani / Pages: 1–9

Slodnjak Anton
O Prešernovem "Slovesu od mladosti" in o literarnozgodovinski rehabilitaciji Antona von Scheuchenstuela starejšega


Strani / Pages: 10–29

Logar Tine
Dialektološke študije. VIII. Prispevek h klasifikaciji pohorskih govorov


Strani / Pages: 30–44

Logar Tine
Dialektološke študije. IX. Značilnosti kojščanskega govora


Strani / Pages: 30–44

Rupel Mirko
Slovenski akt ob protireformacijski epizodi v Vipavi 1598


Strani / Pages: 45–64

Tomšič France
Vita Methodii (Tekstnokritične pripombe)


Strani / Pages: 65–79

Štampar Emil
Suvremeni hrvatski roman


Strani / Pages: 80–117

Koblar France
Ivan Gornik. Prispevek k Stritarjevi dobi


Strani / Pages: 118–147

Rupel Mirko
Prispevki k protireformacijski dobi


Strani / Pages: 148–154

Čop Bojan
Etyma balto-slavica. II. 1. Rus. lezvejó; 2. Lit. žievẽ "skorja"


Strani / Pages: 155–161

Kolarič Rudolf
Središka govorica in spodnjeprleški govor

Ključne besede: narečja | prleško narečje | jezikoslovje


Strani / Pages: 162–170   [ COBISS ID: 4775731 ]

Škerlj Stanko
Petar Skok (1881 do 1956)


Strani / Pages: 171–176

Grivec France
Martin Krpan


Strani / Pages: 176–180

Kelemina Jakob
Sovatna "závod" in slične besede


Strani / Pages: 180–182

Smolej Viktor
Štúrov spis o Národnich písních a pověstech plemen slovanských v slovenščini


Strani / Pages: 182–188

Ludvik Dušan
Nekaj krajevnih in vodnih imen


Strani / Pages: 189–195

Novak Vilko
Avgust Pavel (1886 do 1946)


Strani / Pages: 197–200

Barbarič Štefan
Studia slavica 1955


Strani / Pages: 201–204

Kolarič Rudolf
Zdzisław Stieber, 1. Toponomastyka lemkowszczyzny I. Nazwy miejscowości, Łódź, 1948; II. del Nazwy terenowe, Łódź, 1949. 2. Atlas językowy dawnej lemkowszczyzny. Zeszyt 1, Łódź, 1956


Strani / Pages: 204–205

Tomšič France
Josef Kurz, Evangeliáŕ Assemanuv. Kodex Vatikánský 3. slovanský. II. Praha, 1955


Strani / Pages: 206

Kolarič Rudolf
Zdzisław Stieber, Zarys dialektologii językow zachodnio-słowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Warszava 1956


Strani / Pages: 207

Kolarič Rudolf
Konferencja pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa 1956


Strani / Pages: 207–208

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=135
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54