Pregled številke / Issue Contents

1955 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Slodnjak Anton
Koncepcija kritike v literarnih zgodovinah jugoslovanskih narodov


Strani / Pages: 145–163

Nahtigal Rajko
O etimologiji izraza kosez

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | etimologija | linguistics | Slovene language | etymology


Strani / Pages: 164–168   [ COBISS ID: 7668525 ]

Grivec France
Frisingensia. VII. O vzhodnih in zahodnih prvinah


Strani / Pages: 169–182

Žigon Jože
Prešeren in trije Antoni Scheuchenstueli


Strani / Pages: 183–194

Tomšič France
Vita Methodii (Tekstnokritične pripombe)


Strani / Pages: 193–208

Rupel Mirko
Povabilo in odpoved Gašperju Melissandru. Značilna epizoda v razvoju slovenskega protestantizma


Strani / Pages: 209–224

Rigler Jakob
Vokalna disimilacija v slovenščini

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | linguistics | Slovene language


Strani / Pages: 225–231   [ COBISS ID: 7488557 ]

Nahtigal Rajko
Pisma prof. Ramovša od docenture do profesure


Strani / Pages: 232–246

Blaznik Pavle
Prispevek k življenjepisu Primoža Trubarja


Strani / Pages: 247–248

Rupel Mirko
Trubar in škof Kacijanar


Strani / Pages: 249–250

Kolarič Rudolf
Mednarodni slavistični sestanek v Beogradu (15.—21. IX. 1955): A. Sekcija za jezik


Strani / Pages: 251–254

Jakopin Franc
Drobna poročila


Strani / Pages: 257–260

Grivec France
Staroslovanski viri Italske legende sv. Cirila in Metoda


Strani / Pages: 261–264

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=134
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54