Pregled številke / Issue Contents

1955 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Bezlaj France
Krčevine


Strani / Pages: 1–23

Slodnjak Anton
Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe


Strani / Pages: 24–38

Logar Tine
Dialektološke študije. V. Zanimiv problem iz solkanskega govora


Strani / Pages: 39–55

Logar Tine
Dialektološke študije. VI. O razvoju in nekaterih posebnostih avške govorice


Strani / Pages: 39–55

Logar Tine
Dialektološke študije. VII. Pripombe k obsegu in karakteristiki kraščine in notranjščine v Ramovševih dialektih


Strani / Pages: 39–55

Tomšič France
Poglavje iz slovenske historične sintakse


Strani / Pages: 56–67

Petrè Fran
Vizionarnost Otona Župančiča


Strani / Pages: 68–84

Kelemina Jakob
Tujke v slovenskih terenskih nazivih


Strani / Pages: 85–89

Nahtigal Rajko
Pisma prof. Ramovša od docenture do profesure


Strani / Pages: 90–104

Kolarič Rudolf
Brigača


Strani / Pages: 105–107

Rupel Mirko
Dva Trubarjeva računa


Strani / Pages: 107–116

Škerlj Stanko
Enrico Damiani (1892-1953)


Strani / Pages: 117–119

Pirjevec Dušan
Wolfram Walder, Ivan Cankar als Künstlerpersönlichkeit. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Graz-Köln 1954


Strani / Pages: 120–128

Slodnjak Anton
Miodrag Ibrovac, Kopitar in Francuzi. Prilog biografiji sa neizdatom korespondencijom (Iz Zbornika filozofskog fakulteta), Beograd 1953


Strani / Pages: 128–132

Bezlaj France
J. Hubschmid, Alpenwörter romanischen und vorromanischen Ursprungs, Bern 1951; J. Hubschmid, Pyrenäenwörter vorromanischen Ursprungs und das vorromanische Substrat der Alpen. Acta Salmaticensia, Filosofía y Letras, T. VII. núm. 2, Universidad de Salamanca, 1954


Strani / Pages: 132–138

Pribić Nikola
Eduard Winter, Die Pflege der west- und südslavischen Sprachen in Halle im 18. Jahrh. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1954.) Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik Nr. 5


Strani / Pages: 138–140

Jakopin Franc
Drobna poročila


Strani / Pages: 141–144

Kelemina Jakob
Ivan Koštiál, Slovenski elementi v koroški, štajerski in vzhodnotirolski nemščini. Svoboda. IV, 185-192


Strani / Pages: 144

Kelemina Jakob
Profesor W. K. Matthews (London LIniversity) and professor A. Slodnjak (University of Ljubljana): Selection of poems by France Prešeren. Translated from the Slovene. Oxford 1954


Strani / Pages: 255–256

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=133
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54