Pregled številke / Issue Contents

1954 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Slodnjak Anton
In memoriam. Govor ob krsti Frana Ramovša na ljubljanskih Žalah dne 18. septembra 1952


Strani / Pages: 1–2

Ramovš Fran
O splošnih slovenskih pojavih pri protezi in hiatu


Strani / Pages: 3–8

Nahtigal Rajko
Prof. Ramovš o sebi od doktorata do docenture v Gradcu


Strani / Pages: 9–40

Slodnjak Anton
Matija Murko, 1861 do 1952


Strani / Pages: 41–75

Skok Petar
Grk


Strani / Pages: 76–85

Nahtigal Rajko
Blodnje o staroruskem pismenstvu


Strani / Pages: 86–98

Cronia Arturo
""Glagolitica vaticana" v Karamanovih "Considerazioni su l'identità della lingua litterale slava" iz leta 1753"


Strani / Pages: 99–108

Slodnjak Anton
Nov pogled na vznik slovenske in hrvaške reformacijske književnosti 16. stoletja


Strani / Pages: 109–120

Grošelj Milan
Etyma slavica. I. 1. Slov. prazen; 2. Slov. trebuh; 3. Slov. velik; 4. Slov. votel


Strani / Pages: 121–124

Bezlaj France
Sinonima za pojem "locus fluminis profundior"


Strani / Pages: 125–143

Logar Tine
Dialektološke študije. I. Dialektična podoba zgornje savske doline


Strani / Pages: 144–168

Logar Tine
Dialektološke študije. II. O štajerskem substratu govorov v Tuhinjski dolini in Črnem grabnu.


Strani / Pages: 144–168

Logar Tine
Dialektološke študije. III. Karakteristika in klasifikacija gornjesavinjskih govorov


Strani / Pages: 144–168

Logar Tine
Dialektološke študije. IV. Refleksi za praslovanske nosnike med srednjo soško in čepovansko dolino


Strani / Pages: 144–168

Debeljak Anton
O mrtvih velarnih predponah


Strani / Pages: 169–177

Rupel Mirko
Prispevki k protireformacijski dobi


Strani / Pages: 178–194

Bajec Anton
Prislovni paberki


Strani / Pages: 195–226

Čop Bojan
Etyma balto-slavica. I. 24. Slov. xajo, xajati; 25. Slov. juriti; 26. Slov. sЪměti; 27. Slov. sotiti; 28. Letonsko vaĩrs "več"


Strani / Pages: 227–237

Rupel Mirko
Tisk slovenskih knjig v Vergerijevih pismih Bullingerju


Strani / Pages: 238–245

Partridge Monica
Aleksander Hercen in njegov Svobodni ruski tisk


Strani / Pages: 246–264

Jesenovec France
Iz sintaktične in stilistične rabe povratnosvojilnega zaimka svoj


Strani / Pages: 265–274

Bezlaj France
Ob sedemdesetletnici profesorja Jakoba Kelemine (19. julija 1952)


Strani / Pages: 275–277


Bibliografija spisov prof. J. Kelemine


Strani / Pages: 277–279

Nahtigal Rajko
Pri nas neznan ruski prevod Miklošičeve razprave o slovanskem narodnem epu in nekaj pripomb o njej


Strani / Pages: 279–280

Koblar France
Josip Klemenčič


Strani / Pages: 281–289

Gspan Alfonz
Prispevek h genealogiji in biografiji Antona Tomaža Linharta


Strani / Pages: 289–297

Pribić Nikola
Cyprien Robert i Nikola Tonimaseo. Prilog uz neobjavljenu prepisku


Strani / Pages: 297–301

Rupel Mirko
Še eno Prešernovo posvetilo


Strani / Pages: 302

Rupel Mirko
Kdaj je bil Trubar v Lauffenu


Strani / Pages: 303–304

Stabéj Jože
Enu Mala Besedishe 1789


Strani / Pages: 304–331

Gerlanc Bogomil
Oprema slovenske knjige ob nastopu moderne. (Dve pismi arh. Ivana Jagra)


Strani / Pages: 328–350

Žigon Jaka
Kdaj je izšla prva slovenska knjiga?


Strani / Pages: 331–336

Deanović Mirko
Jean Dayre. Nekrolog


Strani / Pages: 336–338

Ellis E.
Russian words in contemporary Czech


Strani / Pages: 350–352

Corgnali G. В.
Popravki k Pominal'niku B. de Courtenayja


Strani / Pages: 353–354

Nahtigal Rajko
Popravki k izdaji "Staroruski ep Slovo o polku Igoŕevě", SAZU, Ljubljana 1954


Strani / Pages: 356–357

Paternu Boris
Letopis Slavističnega društva od 15. do 17. poslovne dobe (april 1952 do jan. 1955)


Strani / Pages: 357–358

Ocvirk Anton
Ivan Prijatelj, Izbrani eseji in razprave. Uredil, uvod in opombe napisal Anton Slodnjak. Izdala Slovenska matica v Ljubljani, I. 1952; II. 1953


Strani / Pages: 359–365

Bezlaj France
Matija Murko, Tragom srpsko-hrvatske narodne epike (Putovanja u godinama 1930 do 1932.) I-II. Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 41-42, Zagreb 1951


Strani / Pages: 365–368

Maixпег Rudolf
Mirko Deanović, Anciens contacts entre la France et Raguse. (Bibliothèque de l'Institut Français de Zagreb, t. III. 1950)


Strani / Pages: 368–370

Ellis Jeffrey
W. J. Entwistle & W. A. Morison, Russian & the Slavonic languages, London 1949. (Faber great languages series.)


Strani / Pages: 370–373

Bezlaj France
Rudolf Badjura, Ljudska geografija, Terensko izrazoslovje, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1953


Strani / Pages: 374–391   [ COBISS ID: 23984409 ]

Bezlaj France
Carinthia I. 140, 1950. E. Kranzmayer, Der Ortsname "Mailsberg" und seine Verwandten; isti, Numenkundliche Studien um den Magdalensberg; isti, Sagengebundene Kärntner Bergnamen; E. Messner, Zur Kärntner Namenkunde, Die Herkunft der Ortsnamen "Trixen" und "Diex"


Strani / Pages: 392–398

Bezlaj France
Gunter Glauert, Deutsche und slovenische Hof- und Geländenamen im Bereich der Wasserscheide zwischen Drau, Sann und Save. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte. "Südostforschungen" IX, 1946-1952


Strani / Pages: 398–402

Bernik France
Dilo Františka Lad. Čelakovského zu vrchní redakce prof. dr. Jana Mukařovského připravil k tisku Karel Dvořak. Díl první. V Praze 1946


Strani / Pages: 402–407

Bezlaj France
Drobna poročila


Strani / Pages: 407–422

Grošelj Milan
Etyma slavica. II. Sle. rep, rus. chvost. Sle. snaga


Strani / Pages: 423–424


Sporočilo uredništva.


Strani / Pages: 424

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=132
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54