Pregled številke / Issue Contents

1951 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Ramovš Fran
O praslovanski metatoniji


Strani / Pages: 157–161

Slodnjak Anton
Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe

Ključne besede: Prešeren, France: Gazele | Prešeren, France | slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 162–176   [ COBISS ID: 2292278 ]   [ Dlib.si URNsiKmqB29xn6E2r2Qlv9g8kCFpib ]

Kelemina Jakob
Langobardski spomini pri Slovencih


Strani / Pages: 177–196

Koblar France
O Jurčičevih dramatskih načrtih


Strani / Pages: 197–222

Logar Tine
Obsoško-nadiška dialektična meja

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | dialektologija | narečja | slovenska narečja | linguistics | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | dialects


Strani / Pages: 223–237   [ COBISS ID: 7447597 ]

Rupel Mirko
Prispevki k protireformacijski dobi


Strani / Pages: 238–243

Ankeria Santeri
Rusko маймист


Strani / Pages: 244–249

Grošelj Milan
Predgr. ФОРМΙΓΞ


Strani / Pages: 250

Kalan Pavle
Ob petdesetletnici Mirka Rupla


Strani / Pages: 251–254

Nahtigal Rajko
Trenja v ruski lingvistiki


Strani / Pages: 254–262

Grošelj Milan
Neizkoriščene glose


Strani / Pages: 262–264

Grivec France
Pripombe k Žitju Konstantina


Strani / Pages: 264–268

Petrè Fran
Začetek korespondence med Vrazom in Šafaříkom


Strani / Pages: 269–281

Gspan Alfonz
Med nemško okupacijo cenzurirano Cankarjevo pismo


Strani / Pages: 282–283

Logar Janez
Ob smrti Janka Šlebingerja

Ključne besede: biografije | biographies


Strani / Pages: 283–285   [ COBISS ID: 7927085 ]

Salvini Luigi
Italijani o slovenski kulturi


Strani / Pages: 286–287

Pirnat Avguštin
Letopis Slavističnega društva od 11. do 14. poslovne dobe


Strani / Pages: 287–288

Bezlaj France
Johannes Hubschmid Vorindogermanische und jüngere Wortschichten in den romanischen Mundarten der Ostalpen mit Berücksichtigung der ladinisch-bayrisch-slovenischen Lehnbeziehungen. (Sonderdruck aus der ZfrPh LXVI, 1951.)


Strani / Pages: 289–291

Bezlaj France
Václav Machek, Quelques noms slaves de plantes (Nadbitka z "Lingua Posnaniensis" II)


Strani / Pages: 291–295

Preobraženskij Nikolaj
M. Šolohov, Tihi Don. Poslovenil Janez Dolenc [tj. Janko Moder]. Cankarjeva založba v Ljubljani 1947


Strani / Pages: 293–306

Bezlaj France
Drobna poročila


Strani / Pages: 306–314

Grivec France
Krajevna imenu v srednjeveški Panoniji


Strani / Pages: 314–315

Dobrovoljc France
Oxford Slavonic Papers


Strani / Pages: 315–316

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=131
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54