Pregled številke / Issue Contents

1951 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Ramovš Fran
Osnovna črta v oblikovanju slovenskega vokalizma


Strani / Pages: 1–9

Slodnjak Anton
Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe

Ključne besede: Prešeren, France: Gazele | Prešeren, France | slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 10–22   [ COBISS ID: 2292278 ]

Gspan Alfonz
Prešernov prevod Grünove Benečanske trojke

Ključne besede: prevodi | Grün, Anastasius | Prešeren, France


Strani / Pages: 23–33   [ COBISS ID: 2292022 ]

Grafenauer Ivan
Turki pred Dunajem. Slovenske narodne pesmi iz leta 1529 in 1683


Strani / Pages: 34–59

Matić Tomo
Leksički pabirci iz starih čakavskih pisaca


Strani / Pages: 60–65

Rupel Mirko
Reformacija in naša literarna zgodovina


Strani / Pages: 66–70

Grivec France
Frisingensia. VI. Po lesu vešahu


Strani / Pages: 71–76

Bunc Stanko
Pogled v slovensko onomastiko

Ključne besede: slovenščina | imenoslovje | onomastika | priimki | rojstna imena


Strani / Pages: 77–86   [ COBISS ID: 2151734 ]

Ankeria Santeri
Beseda "semja" v ruskih bilinah


Strani / Pages: 87–92

Bezlaj France
Petar Skok – sedemdesetletnik


Strani / Pages: 93–95

Nahtigal Rajko
Dudleipa (Dudlěba) : Dudlěbi – Dulěbi


Strani / Pages: 95–99

Grafenauer Ivan
Kdaj je bila natisnjena prva slovenska knjiga?


Strani / Pages: 100–103

Lukman Franc Ksaver
Ob Slovenskem biografskem leksikonu


Strani / Pages: 103–104

Skok Petar
Miklošičevo zanimanje za slovenačku toponomastiku u Furlaniji


Strani / Pages: 104–108

Šlebinger Janko
О. Župančič, kandidat za tajništvo "Slovenske matice "


Strani / Pages: 108–111

Rupel Mirko
Novo Trubarjevo pismo


Strani / Pages: 111–113

Filipović Rudolf
Bowring i Kopitar


Strani / Pages: 113–130

Petrè Fran
Češka kritika Ahacljevih "Pesmi" iz 1833


Strani / Pages: 130–133

Bačer Karel
""Nikdo" – Aškerčev psevdonim?"


Strani / Pages: 133–135

Logar Ivan
Helena Justin in njeni spomini na Ivana Cankarja


Strani / Pages: 135–136

Salvini Luigi
Italijani o slovenski kulturi


Strani / Pages: 137–138

Tesnière Lucien
В. О. Unbegaun. Grammaire russe. Lyon, I. A. C., 1951


Strani / Pages: 139–140

Ramovš Fran
Ernst Dickenmann, Studien zur Hydronomie des Savesystems. Ostmitteleuropäische Bibliothek herausgegeben von E. Lukinich, No. 28/A, Budapest, 1939


Strani / Pages: 140–142

Šolar Jakob
Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika. I. Izpeljava samostalnikov, Slov. akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Dela 1, Ljubljana 1950


Strani / Pages: 142–148

Šolar Jakob
Dr. Wilhelm Brandenstein, Einführung in die Phonetik und Phonologie. Arbeiten aus dem Institut für allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft in Graz, Heft 2, Gerold & Co., Wien 1950


Strani / Pages: 149–150

Šolar Jakob
Slovenske slovnične knjige po vojni


Strani / Pages: 150–151

Šolar Jakob
Maria Dłuska, Fonetyka polska. Cz. Artykulacje glosek polskich. Biblioteka Studium słowiańskiego universytetu Jagiellońskiego. Seria C, Nr. 5, Kraków, 1950


Strani / Pages: 150

Bezlaj France
Drobna poročila


Strani / Pages: 151–156

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=130
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54