Pregled številke / Issue Contents

1950 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Ocvirk Anton
V spomin Franceta Kidriča


Strani / Pages: 1–4

Kreft Bratko
Dr. France Kidrič (25. marca 1880-11. aprila 1950)


Strani / Pages: 5–15

Ramovš Fran
Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov


Strani / Pages: 16–23

Badalić Josip
Fran Celestin kao osnivač lektorata slavenskih jezika i književnosti na zagrebačkom sveučilištu (1878-1895)


Strani / Pages: 24–38

Gspan Alfonz
O Prešernovi Zdravljici

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Prešeren, France | Prešeren, France: Zdravljica


Strani / Pages: 39–64   [ COBISS ID: 799286 ]

Slodnjak Anton
O Stanku Vrazu kot slovenskem pesniku

Ključne besede: biografije


Strani / Pages: 65–90   [ COBISS ID: 4774963 ]

Šolar Jakob
Vorenčev slovar


Strani / Pages: 91–97

Boršnik Marja
Fragment o Kersnikovem mladostnem delu. (Problem divje rože.)

Ključne besede: Kersnik, Janko | slovenska književnost | literarne študije | slovenska proza


Strani / Pages: 98–106   [ COBISS ID: 2846518 ]

Grivec France
Frisingensia. I. Se mil tvoriv, II. Česti jih pijem, III. Spasi me v vsem blaze, IV. Posledine balovanije


Strani / Pages: 107–124

Mahnič Joža
Roža mogota


Strani / Pages: 125–136

Ramovš Fran
Trubarjevo hpomozhian "na pomoč"


Strani / Pages: 130–140

Ramovš Fran
O imenu Admont


Strani / Pages: 137–139

Nahtigal Rajko
Rasticъ za Rastislav.


Strani / Pages: 140

Nahtigal Rajko
""Žrec""


Strani / Pages: 141–142

Ivšić Stjepan
Značenje turške riječi tutsaq "ratni zarobljenik" u lis. riječi tùcak


Strani / Pages: 142–143

Dobrovoljc France
Cankarjeve ljubljanske "izbe"


Strani / Pages: 143–149

Šolar Jakob
Eugen Dieth, Vademekum der Phonetik. Phonetische Grundlagen für das wissenschaftliche und praktische Studium der Sprachen, Bern 1950


Strani / Pages: 148–149

Rupel Mirko
H korespondenci Trubar – Bullinger


Strani / Pages: 149–156

Koblar France
Člani ljubljanske dijaške Zadruge


Strani / Pages: 156–166

Glazer Janko
Verske igre v Rušah


Strani / Pages: 166–172

Ludvik Dušan
Prešeren – varuh Lovšinovih otrok


Strani / Pages: 173–185

Dobrovoljc France
Slovstven drobec iz dobe francoske Ilirije


Strani / Pages: 186–187

Slodnjak Anton
Dodatek k članku o "Sonetnemu vencu"


Strani / Pages: 187–188

Nahtigal Rajko
Trdina o Miklošiču (Prispevek k Miklošičevi karakteristiki)

Ključne besede: biografije | slavisti


Strani / Pages: 189–202   [ COBISS ID: 4775219 ]

Smolej Viktor
Dr. Oton Berkopec, Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslavii. Bibliografie od r. 1800 do 1935. Knihy a časopisy. Izdal Slovanský ústav v Pragi 1940


Strani / Pages: 203–218

Bezlaj France
Drobna poročila


Strani / Pages: 218–220

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=128
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54